Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-30

RK-36-2017-30.doc  RK-36-2017-30pr01.pdf  RK-36-2017-30pr02.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-36-2017-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMuzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organice (dále muzeum ) každoročně z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření využívá možnosti odvodu finančních prostředků z fondu investic zřizovateli, které následně slouží k posílení příspěvku na provoz.
Organizace na základě předpokládaného vývoje hospodaření do konce roku 2017 požádala o převod části prostředků z fondu investic ve formě schváleného odvodu zřizovateli do příspěvku na provoz ve výši 245 000 Kč. Důvodem je potřeba dokrytí nákladů vzniklých navýšením platů od 1. 11. 2017 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Současně požádala o dokrytí zbývajícího propadu v hospodaření formou mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 515 000 Kč. Tento finanční propad byl způsoben snížením tržeb na hradě Roštejn, kde probíhá víceletá obnova expozic a s tím související stavební úpravy v rámci projektu financovaného z programu IROP a provoz objektu byl tak omezen. Zbylé prostředky ve fondu investic plánuje muzeum v roce 2018 čerpat na větší opravy nemovitého majetku a na výdaje spojené jak s realizací uvedeného projektu, tak s dalším projektem muzea podaným do Integrovaného regionálního operačního programu (materiál RK-36-2017-30, př. 1).
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro muzeum, které spočívá:
- v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 245 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3315 o částku 245 000 Kč na příspěvek na provoz,
- ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 515 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 o částku 515 000 Kč.
Dále odbor navrhuje u muzea úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 760 000 Kč, Odvod z fondu investic o částku 245 000 Kč a Limit prostředků na platy o částku 180 000 Kč. Organizace těmito opatřeními bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Všechny výše uvedené úpravy závazných ukazatelů jsou uvedeny v aktualizovaném finančním plánu dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni
8. 11. 2017 činí 32 694 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01948-10.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 245 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 245 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 515 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 515 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 760 000 Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 245 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví
u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
* celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2;
* jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu
RK-36-2017-30, př. 2;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
ukládá
* odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 245 000 Kč;
* řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 245 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz