Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-29

RK-36-2017-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-36-2017-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (dále také jen Galerie ).
Galerii byla Rozhodnutím MK č. 60568/2017 OM poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) , podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu, na realizaci akce Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, výkup plastiky, Karel Hladík, Podobizna matky, 1936 ve výši 31 000 Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii ve výši 31 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Galerii o částku 31 000 Kč na realizaci akce;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 31 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 31 000 Kč, pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu s názvem Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, výkup plastiky, Karel Hladík, Podobizna matky, 1936 .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 31 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) , podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace o částku 31 000 Kč určenou na realizaci akce Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, výkup plastiky, Karel Hladík, Podobizna matky, 1936 .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz