Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-27

RK-36-2017-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-36-2017-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (dále také jen Muzeum ).
Muzeu byla Rozhodnutím MK č. 60448/2017 OM poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) , podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu, na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500+ sidecar zn. Tlustoš ve výši 300 000 Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 300 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Muzeum o částku 300 000 Kč, na realizaci akce;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 300 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 300 000 pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu s názvem Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) , podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč určenou na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz