Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-26

RK-36-2017-26.doc  RK-36-2017-26pr01.doc  RK-36-2017-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-36-2017-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Kraj Vysočina
Zpracoval M. Skryjová, P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá přijetím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR do rozpočtu kraje.
Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 9. 9. 2017, dle materiálu RK-36-2017-26, př. 1 byla Kraji Vysočina poskytnuta dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech , ve výši 332 145 Kč na realizaci projektu Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II .
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 41 745 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 290 400 Kč) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, ÚZ 17054 ve výši 41 745 Kč a ÚZ 17502 ve výši 290 400 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 332 145 Kč na realizaci projektu Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 332 145 Kč - na realizaci projektu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (ÚZ 17054 ve výši 41 745 Kč, ÚZ 17502 ve výši 290 400 Kč).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 41 745 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 290 400 Kč) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, UZ 17054 ve výši 41 745 Kč a UZ 17502 ve výši 290 400 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 332 145 Kč na realizaci projektu Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz