Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-25

RK-36-2017-25.doc  RK-36-2017-25pr01.doc  RK-36-2017-25pr02.doc  RK-36-2017-25pr03.doc  RK-36-2017-25pr04.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-36-2017-25
NázevNávrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 13. 9. 2016 usnesením č. 0495/05/2016/ZK rozhodlo uzavřít koncesní smlouvu na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (dále jen koncesní smlouva ). Koncesní smlouva byla uzavřena dne 1. 11. 2016, a to se společností Rezidence Humpolec s. r. o. (dále též koncesionář ).
Na základě této koncesní smlouvy je koncesionář povinen zpracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu a provoz zařízení, a to v několika stupních (1. Studie, 2. Územní projekt, 3. Stavební projekt, 4. Realizační projekt, 5. Projekt skutečného provedení novostavby, 6. Projekt skutečného provedení zařízení).
Koncesionář je dle koncesní smlouvy povinen jednotlivé stupně projektové dokumentace předložit Kraji Vysočina, který je povinen jednotlivé stupně odsouhlasit. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 14. 2. 2017 odsouhlasila usnesením č. 0277/06/2017/RK 1. Stupeň projektové dokumentace, Studie (nemovitost a mobiliář).
Tento materiál řeší odsouhlasení 2. Stupně projektové dokumentace Územní projekt.
Koncesionář předložil Územní projekt, který je obsahem materiálu RK-36-2017-25, př. 1. Při posouzení souladu územní projektu s podmínkami v Koncesní smlouvě nebylo shledáno žádných připomínek. Výsledek posouzení souladu, je uveden v materiálu
RK-36-2017-25, př. 2. Závěry výsledku posouzení byly projednány na jednání pracovního týmu Realizace Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dne 1. 11. 2017.
Návrh řešení Odbor sociální věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Koncesní smlouvou vyslovit koncesionáři souhlas s předloženým Územním projektem dle materiálu RK-36-2017-25, př. 1 a schválit vyjádření zadavatele dle materiálu RK-36-2017-25, př. 3.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s předloženou Studií dle materiálu RK-36-2017-25, př. 1;
schvaluje
vyjádření zadavatele dle materiálu RK-36-2017-25, př. 3.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz