Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-24

RK-36-2017-24.doc  RK-36-2017-24pr01.xls  RK-36-2017-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-36-2017-24
NázevŽádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
Zpracoval J. Přibilová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 07. 11. 2016 usnesením č. 1918/37/2016/RK schválila Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV., podle kterého budou platby poskytovány na základě žádostí o platbu podané poskytovateli, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje, a podle které každá platba z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV bude schvalována radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz. U nestátních neziskových organizací dochází k proplácení uznatelných výdajů na základě smlouvy. Z uvedeného projektu jsou od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 financovány sociální služby azylové domy, dům na půli cesty, intervenční centrum, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace.
Žádosti o platbu za páté monitorovací období (1. 7. 2017 - 30. 9. 2017) byly předloženy ve stanoveném termínu společně se soupiskou dokladů zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů za monitorovací období a vycházejí z uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených do projektu za toto období.
Žádosti o platbu obsahují následující částky:
1. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace na sociální službu intervenční centrum (služba zajišťuje odbornou pomoc obětem domácího násilí): 482 248,27 Kč
2. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou provozování kavárny pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 356 155,58 Kč
3. Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou údržby parků, zeleně a dalších činností pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 903 936,- Kč
Celkem: 1 742 339,85 Kč.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 1 742 339,85 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-36-2017-24, př. 1. Částky jsou stanoveny bez zaokrouhlení, aby odpovídaly soupiskám dokladů uplatněným v rámci projektu. Navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz probíhá čtvrtletně.
StanoviskaEkonomický odbor bere na vědomí návrh usnesení.
Odbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace (RK-36-2017-24, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 742 339,85 Kč dle materiálu RK-36-2017-24, př. 1.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz