Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-23

RK-36-2017-23.doc  RK-36-2017-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-36-2017-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
Zpracoval M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001892. Dotace je za druhé monitorovací období (1. 3. 2017 - 31. 8. 2017).
Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb u klientů s mentálním postižením a poruchami v chování nebo rizikovým chováním a u klientů s autismem s důrazem na začleňování těchto osob do společnosti, které jim umožní žít svůj život v běžném prostředí. Aktivity projektu reagují na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě s důrazem na začleňování klientů do společnosti, rozvoj individuálního plánování služeb a rozvoj kompetencí klientů, včetně podpory uplatnění na trhu práce. Díky projektu je zajištěna odborná příprava, vzdělávání a supervize pro pracovníky v přímé péči i pro vedoucí pracovníky organizace. Projekt dále podporuje rozvoj kompetencí klientů a jejich inkluzi do společnosti, informovanost veřejnosti o cílové skupině uživatelů služby a o samotné poskytované službě s cílem odstranit předsudky vůči klientům služby. V neposlední řadě bude vyhodnocena úspěšnost přechodu uživatelů do nové služby dle vytvořené metodiky.
Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 30. 6. 2016 byly celkové způsobilé výdaje projektu stanoveny na 4 187 612,50 Kč, přičemž podmínky dotačního titulu stanovují spoluúčast žadatele ve výši 5% způsobilých výdajů.
Návrh řešení Dne 27. 10. 2017 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky třetí část dotace ve výši 508 227,33 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši celkem 508 227,33 Kč, která je určena pro projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb , který realizuje Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace.
Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2017.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 508 227,33 Kč pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací na realizaci projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01808-02.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 508 227,33 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 454 729,71 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 53 497,62 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 508 227,33 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb .
Odpovědnost OSV, EO, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o.
Termín 15. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz