Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-22

RK-36-2017-22.doc  RK-36-2017-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-36-2017-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
Zpracoval M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001899. Dotace je za druhé monitorovací období (1. 3. 2017 - 31. 8. 2017.)
Cílem projektu je podpořit nově vzniklou sociální službu komunitního typu pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Formy podpory jsou realizovány aktivizací uživatelů služby; podporováním v samostatnosti, rozvíjením schopností a dovedností tak, aby byli uživatelé schopni začlenit se do běžné společnosti, místní komunity s využíváním komunitních služeb. Dále je podpořeno zajištění kvality nové služby formou vzdělávání a odborné podpory pracovníkům v přímé péči (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník), rozvojem individuálního plánování služby, nácviku praktických dovedností formou sociální rehabilitace. Součástí projektu je i podpora zaměstnanců v přístupu k nově vzniklé komunitní službě s ohledem na prevenci přenosu ústavních prvků do služeb komunitního typu formou vzdělávání a stáží.
Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 30. 6. 2016 byly celkové způsobilé výdaje projektu stanoveny na 3 654 525,- Kč, přičemž podmínky dotačního titulu stanovují spoluúčast žadatele ve výši 5% způsobilých výdajů.
Návrh řešení Dne 7. 11. 2017 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky třetí část dotace ve výši 453 455,42 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši celkem 453 455,42 Kč, která je určena pro projekt Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci , který realizuje Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace.
Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2017.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 453 455,42 Kč pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01816-02.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 453 455,42 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 405 723,27 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 47 732,15 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 453 455,42 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci .
Odpovědnost OSV, EO, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, p. o.
Termín 21. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz