Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-20

RK-36-2017-20.doc  RK-36-2017-20pr01.doc  RK-36-2017-20pr02.pdf  RK-36-2017-20pr03.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-36-2017-20
NázevInformace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí mezi investičními prioritami pro rozvoj sociálních služeb v Kraji Vysočina definoval potřebu vzniku nového zařízení v krajském městě Jihlava, kterým by bylo možné uspokojit vzrůstající poptávku po pobytových sociálních službách pro cílovou skupinu seniorů. Oproti ostatním okresům okres Jihlava aktuálně disponuje nejnižším počtem lůžek služeb domov pro seniory (DS) a domov se zvláštním režimem (DZR) na 1 000 obyvatel starších 65 let. Přehled lůžek v jednotlivých okresech uvádí materiál RK-36-2017-20, př. 1.
Byla zpracována objemová studie, která předpokládá výstavbu nového zařízení v areálu Nemocnice Jihlava, p.o., celkem pro 124 klientů pobytových služeb DS, DZR a odlehčovací služby. V prostorách zařízení by byly dále provozovány ambulantní služby odborné sociální poradenství a denní stacionář. Objekt je koncipován tak, aby umožnil uživatelům služby důstojný život, potřebnou péči a dostatek soukromí. Kromě obytných částí splňující materiálně technické standardy budou klientům k dispozici prostory pro fyzickou rehabilitaci a cvičení, přednáškové místnosti, tvůrčí dílny, kaple, zahrada paměti, vzpomínkové koridory a další. Součástí zařízení bude také dle nejnovějších trendů i místnost pro provozování dětské skupiny. Objemová studie budovy byla následně umístěna v areálu Nemocnice Jihlava ve vazbě na další možný rozvoj areálu, jeho dostavbu, komunikační a další infrastrukturální vazby (viz. materiál RK-36-2017-20, př. 2).
Přípravu investiční akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava schválilo usnesením č. 0137/02/2017/ZK Zastupitelstvo kraje. Současně, vzhledem k předpokládané výši celkových nákladů na realizaci pověřilo odbor sociálních věcí podáním žádosti o dotaci do zveřejněné výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb pro období 2016 - 2020 v maximální možné výši. Současně schválilo financování akce vlastními zdroji v minimální výši 25% nákladů akce.
Dne 30. března byla podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 168 981 000 Kč. Výše dotace byla limitována kritérii programu financování nejvýše 75% způsobilých výdajů. Celkové reálné náklady akce budou známy zejména po upřesnění konkrétního řešení stavby a zpracování položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr.
Dne 3. října informovalo MPSV Kraj Vysočina o výsledku dotačního řízení (informační dopis je obsahem materiálu RK-36-2017-20, př. 3) Žádosti o dotaci bylo vyhověno, nicméně vzhledem k limitovaným prostředkům programu a velkému počtu žadatelů dotační komise snížila původně požadovanou výši dotace žadatelům s možností většího zapojení vlastních zdrojů, v případě Kraje Vysočina o 70% na 50 694 300 Kč.
Návrh řešení Výstavba nového moderního zařízení v Jihlavě zabezpečí poskytování kvalitní a dostupné sociální péče obyvatelům Kraje starších 65 let. Objekt bude splňovat nové materiálně technické standardy pro pobytové sociální služby, jejichž dodržení bude v budoucnu vyžadováno po všech zařízeních poskytující pobytové sociální služby ve formě závazné vyhlášky.
Vzhledem k demografickému vývoji - stárnutí obyvatelstva v Kraji Vysočina, který je víceméně totožný s demografickým vývojem v České republice, je nutné připravit do budoucna potřebné kapacity. Okres Jihlava je oproti okresům Havlíčkův Brod, Třebíč a Pelhřimov silně poddimenzovaný.
Do jakéhokoli programu podporujícího investice v sociálních službách se bude hlásit čím dál více žadatelů, a bude se zvyšovat i celkový finanční objem žádostí. Tento nárůst je možné pozorovat již nyní, při srovnání předcházejícího programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb se stávajícím. Operační programy evropských fondů podporu investičních projektů pro cílovou skupinu 65+ prozatím neumožnily.
Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci MPSV o přidělení dotace ve výši 50 694 300 Kč projektu Domov Ždírec - pracoviště Jihlava , souhlasit s pokračováním realizace schváleného investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava i za podmínek uvedených v materiálu RK-35-2017-20, př. 3 a uložit odboru sociálních věcí, aby ve spolupráci s odborem majetkovým pokračoval v realizaci projektu.
Ta bude spočívat zejména v přípravě a provedení zakázky na zhotovitele projektové dokumentace, včetně inženýringu, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Po vydání pravomocného stavebního povolení bude dopracována projektová dokumentace a vybrán zhotovitel stavby.
Dokončení přípravné fáze bude trvat přibližně rok a půl. Navazovat budou stavební práce (léto 2019 - podzim 2020), na konci roku 2020 proběhne vybavení objektu nábytkem a zařízením pro klienty a personál.
Více než 90 % celkových nákladů akce bude čerpáno v druhé polovině roku 2019 a v roce 2020.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení. Návrh rozpočtu pro rok 2018 obsahuje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 Sociální věci finanční prostředky pro zahájení inženýrské a projektové přípravy akce.
Ekonomický odbor: MPSV dopisem ze dne 3. 10. 2017 oznámilo Kraji Vysočina velmi významné snížení (o 70%) požadované dotace na realizaci akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava . Kraj žádal o dotaci ve výši 168 981 000 Kč, dotační komise však přidělila dotaci ve výši 50 694 300 Kč s tím, že kraj může zapojit větší podíl vlastních zdrojů. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme jednat se statutárním městem Jihlava o spoluúčasti financování akce i s ohledem na předpokládané složení klientů (především z Jihlavy a okolí) v nově budovaném domově. Finanční spoluúčast příslušného města nebo obce by měla být stabilní podmínkou pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o přidělené dotaci pro projekt Domov Ždírec - pracoviště Jihlava ve výši 50 694 300 Kč dle materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
souhlasí
s pokračováním realizace schváleného investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru majetkovému, aby pokračoval v další realizaci investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava .
Odpovědnost OSV, OM
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz