Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-17

RK-36-2017-17.doc  RK-36-2017-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-36-2017-17
NázevNaplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina
Zpracoval S. Měrtlová, J. Bína
Předkládá S. Měrtlová, V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0250/04/2017/ZK Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020.
V návaznosti na tuto skutečnost vznikla krajská koordinační skupina pod vedením MUDr. Ladislava Kabelky, PhD. s názvem Paliatr Vysočina , jejíž úkolem je realizace schválené strategie.
Krajská koordinační skupina se skládá z následujících členů: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. - vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana, Ing. Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana, Ing. Miroslav Březina - ředitel sekce pro službu veřejnosti, JUDr. Věra Švarcová - vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Soňa Měrtlová - vedoucí odboru zdravotnictví, Mgr. Jiří Bína, Bc. David Talpa, Eva Vráblová - Oblastní charita Třebíč, domácí hospicová péče, Markéta Fuchsová - Oblastní charita Pelhřimov - domácí hospicová péče, Vítězslav Schrek - Domov pro seniory Velké Meziříčí.
Dne 29. 8. proběhl seminář, kterého se zúčastnili zástupci nemocnic, domovů pro seniory, provozovatelů domácí hospicové péče. Na semináři byla sdělena informace o schválené strategii a dále byl představen záměr týmu Paliatr Vysočina a připravované vzdělávání ELNEC. Účastníci měli příležitost přímo na jednání nebo v termínu do konce září mailem sdělit, kde vidí příležitosti pro zlepšení paliativní péče nebo překážky v jejím rozvoji. Tato vyjádření v mnoha případech uvádějí spíše dlouhodobé problémy v materiálně technickém a personálním vybavení, ve vzájemné spolupráci nebo v zajištění finančních zdrojů. Tyto podněty budou řešeny konkrétními kroky, jejichž řešení připraví odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví a které budou projednány v Krajské koordinační skupině a v pracovní skupině, případně v níže uvedených fokus groups, pokud je takový problém možné řešit v kompetenci nebo z prostředků kraje. Aktéři v oblasti paliativní péče tímto způsobem projevovali zájem o účast na naplňování strategie a jsou pozváni na jednání níže uvedené pracovní skupiny a budou také zapojeni v práci fokus groups.
Naplňování Strategie bylo zahájeno pracovními schůzkami v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina, nastavením vzdělávacího programu pro školitele v oblasti paliativní medicíny, vytipováním školitelů. 14. 11. je naplánována pracovní schůzka všech zainteresovaných subjektů v oblastech poskytování paliativní péče v kraji, tzv pracovní skupina. Je předpoklad, že se bude scházet dvakrát ročně. Kromě toho se počítá s vytvořením tzv fokus groups v jednotlivých okresech. Měli by to být regionální koordinační skupiny, které řeší problematiku poskytovatelů v okrese a dávají podněty krajské koordinační skupině. Tyto regionální skupiny mohou rovněž organizovat setkání poskytovatelů paliativní péče v rámci okresu. Uvedené kroky jsou realizovány v souladu s Prioritami a strategickými cíli programové části schválené Strategie paliativní péče viz příloha RK-36-2017-17, př. 1.
Návrh řešení Krajská koordinační skupina Paliatr Vysočina , v návaznosti na schválenou Strategii, navrhla postupné kroky k naplňování strategie. Jedná se o zmapování stávající sítě poskytovatelů služeb v paliativní péči (jak ze sociální, tak zdravotní oblasti), vyhodnocení závěrů zjištění, přípravu a realizaci vzdělávání (v prvním kroku vzdělávání školitelů, po té vzdělávání pro aktéry péče), zřízení webové stránky k jednotnému a souhrnnému informování o službách v oblasti paliativní péče a zároveň k informování o již zrealizovaných krocích.
Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví navrhly v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 finanční částky, které by byly použity v příštím roce k realizaci Strategie.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* vytvoření krajské koordinační skupiny Paliatr Vysočina a složení jejích členů;
* informaci o probíhajících krocích v rámci naplňování Strategie paliativní péče.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz