Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-13

RK-36-2017-13.doc  RK-36-2017-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-36-2017-13
NázevNájem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s městem Havlíčkův Brod. Byt bude sloužit k bydlení zaměstnanců nemocnice (podnájem). Nájemní smlouva je obsažena v materiálu
RK-36-2017-13, př. 1. Smlouva předpokládá dobu trvání nájmu delší než 1 rok. Nemocnice nemá ubytovnu a umožnění bydlení je významným bonusem pro zaměstnance nemocnice -uspokojení potřeby bydlení zaměstnance. Nájemné a veškeré platby, které budou hrazeny dle předkládané nájemní smlouvy nemocnicí, budou přeúčtovány podnájemci v plné výši.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna uzavírat smlouvu o nájmu na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok, s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije pronajatý byt pro bydlení svých zaměstnanců. Stabilizace zaměstnanců je základním předpokladem pro plnění hlavního účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2017-13, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s nájmem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od města Havlíčkův Brod dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2017-13, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz