Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-03

RK-36-2017-03.doc  RK-36-2017-03pr01.xls  RK-36-2017-03pr02.doc  RK-36-2017-03pr03.xls
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-36-2017-03
NázevProjektový záměr - Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV dubnu 2017 byl odbor informatiky osloven dlouholetým tchajwanským projektovým partnerem Institutem pro informační průmysl s novým možným projektovým záměrem - implementací chytrého systému LED osvětlení ve vybrané krajské organizaci. Jako nejvhodnější organizace byla zvolena s ohledem na využití vnějšího i vnitřního LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov. Ta se tedy pilotní realizací stane první organizací kraje, která bude pomocí chytrého systému aktivně sledovat energetickou spotřebu LED osvětlení za plného provozu a bude moci využít také další funkce informačního systému - ovládání osvětlení pomocí čidel, automatické definování časových intervalů pro svícení apod. V září 2017 proběhl týdenní podrobný průzkum všech součástí projektu tak, aby bylo výsledné řešení připravené Nemocnici Pelhřimov na míru a implementační tým měl dostatek informací o technickém prostředí nemocnice.
Podrobnosti projektu jsou obsahem projektové fiše, která je přílohou č. 1 materiálu. Přílohou č. 2 je specifikace komponent projektu a přílohou č. 3 jsou stanoviska jednotlivých odborů vygenerovaná ze systému projektového řízení.
Institut pro informační průmysl na realizaci tohoto projektu získal dotaci 12000 USD od tchajwanského ministerstva zahraničí. Po dohodě bude Nemocnice Pelhřimov financovat část aktivit (125 000 Kč bez DPH). Celkový rozpočet projektu popsaného v příloze 1 materiálu činí 1 443 975 Kč bez DPH, tedy 1 747 209,75 Kč včetně DPH. Detailní rozpis položek je součástí přílohy 2.
Z technických důvodů byla zvolena forma přímého zadání zakázky Institutu pro informační průmysl (SW část systému a jeho integrace s HW částí) a českému partnerovi Institutu v ČR, společnosti Teluga services s.r.o. (HW komponenty systému a jejich instalace).
Návrh řešení Navrhujeme radě schválit projekt dle materiálu RK-36-2017-03, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika o částku 1 747 210 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na realizaci projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje: ORR nemá připomínky k předloženému záměru, který zapadá do aktivit energetického managementu kraje, a výstupy budou zohledněny v procesu
ISO 50 001 Energetického managementu Kraje Vysočina, který bude nastartován v roce 2018. Vzhledem k charakteru technologie je výběr nemocnice vhodný.

Odbor zdravotnictví: nemá k materiálu žádné námitky.

Grémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Nemocnice Pelhřimov: Nemocnice Pelhřimov podporuje realizaci projektu ve smyslu ustanovení přílohy č. 1 materiálu.

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 32 694 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projekt Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov RK-36-2017-03, př. 1;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu Institutu pro informační průmysl a Teluga services s.r.o.;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1 747 210 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 747 210 Kč na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz