Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-02

RK-36-2017-02.doc  RK-36-2017-02pr01.doc  RK-36-2017-02pr02.doc  RK-36-2017-02pr03.doc  RK-36-2017-02pr04.doc  RK-36-2017-02pr05.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-36-2017-02
NázevZnalostní cesta na Tchaj-wan pro studenty a učitele technických SŠ Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší finanční zajištění znalostní cesty 8 studentů a 1 učitele technických středních škol Kraje Vysočina na Tchaj-wan realizované v rámci společných aktivit kraje a tchajwanských partnerů v oblasti moderních technologií.
Cílem cesty je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti elektromobility a navázat nové mezinárodní vztahy, což je důležité jak pro budoucí rozvoj studentů, tak i pro technické vzdělávání v kraji. Plán cesty je stanoven na 7. - 15. 12. 2017 s tím, že první a poslední den jsou vyhrazeny pro cestu.
Program cesty je uveden jako příloha č. 1 materiálu.

Výběrová kritéria studentů:
* Aktivní zapojení do školního týmu pracujícím na elektromobilu (podmínka účasti)
* Aktivní komunikace v AJ (podmínka účasti)
* Ve školním roce 2017/18 je ve 3., případně ve 4. ročníku studia
* Schopnost prezentovat školu
* Nadstandardní zájem o obor, kvalitní studijní výsledky, znalosti
* Zapojení do SOČ a dalších odborných aktivit
* Aktivní spolupráce s partnerskou firmou školy

Efekt pro školy a kraj:
* Transfer nejnovějších praktických technických znalostí do středních škol kraje pro studenty i učitele
* Návaznost na připravovaný projekt - stavba elektrovozidel ve školách
* Motivace k aktivnímu přístupu studentů ke studiu
* Rozšíření nabídky speciálních školních aktivit - zvýšení prestiže našich škol
* Podpora schopnosti prezentovat, komunikovat v cizím jazyku
* Možnost srovnání vzdělávacích trendů v ČR a Tchaj-wanu, přenos zajímavých vzdělávacích aktivit do kraje
* Propagace kraje i našich škol - být příkladem pro ostatní

Studijní cesta byla posouzena jako významná aktivita společností Tatung Czech s.r.o., Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří Praha a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a jako taková byla i z těchto třech stran finančně podpořena. Společnost Tatung Czech s.r.o. sponzoruje znalostní cestu částkou 20 000 Kč (darovací smlouva v materiálu RK-36-2017-02, př. 2), Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář Praha podpoří cestu částkou 43 000 Kč. (materiály RK-36-2017-02, př. 3 a RK-36-2017-02, př. 4), Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina podpoří cestu částkou 50 000 Kč. (materiál
RK-36-2017-02, př. 5).
Pořízení letenek si zajistí jednotlivé střední školy. K tomu mohou využít rozpočtové prostředky včetně příspěvku na provoz od zřizovatele. Spoluúčast každé školy se předpokládá ve výši 30 tis. Kč. Na výdaje převyšující tuto částku je navrženo zvýšit příspěvek od zřizovatele.
Náklady na cestu pro Kraj Vysočina jsou následující:
* Příspěvek na provoz Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - 5 000 Kč. (2 studenti)
* Příspěvek na provoz Střední průmyslová škola Třebíč - 5 000 Kč (2 studenti)
* Příspěvek na provoz Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - 22 500 Kč (2 studenti + 1 pedagog)
* Příspěvek na provoz Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - 5 000 Kč (2 studenti)
* Komplexní organizace cesty na místě zajištěna Institutem pro informační průmysl - 210 000 Kč bez DPH, tedy 254 100 Kč.
Celkové náklady pro Kraj Vysočina činí 291 600 Kč.
Část nákladů bude pokryta ze sponzorských darů ve výši 113 000 Kč. Zbývající část nákladů ve výši 178 600 Kč je třeba pokrýt navýšením kapitoly Informatika za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
Návrh řešení OI navrhuje radě kraje finančně podpořit znalostní cestu a poskytnout prostředky na úhradu zbývajících nákladů ve výši 178 600 Kč. Dále je navrženo uzavřít darovací smlouvy se společností Tatung Czech s.r.o., Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří Praha a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina dle materiálů RK-36-2017-02, př. 2 až 5. Dále navrhujeme zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro krajské příspěvkové organizace na znalostní cestu žáku a učitele technických středních škol na Tchaj-wan.
Podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě darů v celkové výši 113 000 Kč.
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 32 694 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a sportu: Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje podpořit studijní cestu. OŠMS se podílel na specifikaci zaměření cesty a návaznost na připravované aktivity v oblasti podpory technického vzdělávání (stavba elektromobilů). OŠMS předjednal formát cesty a spoluúčast s řediteli zapojených škol.

Oddělení právní a k.ž.ú.: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít darovací smlouvu s Tatung Czech s.r.o., IČO 27106829 dle materiálu
RK-36-2017-02, př. 2;
* uzavřít darovací smlouvu s Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří Praha, IČO 72554932 dle materiálů RK-36-2017-02, př. 3 a RK-36-2017-02, př. 4;
* uzavřít darovací smlouvu s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, IČO dle materiálu RK-36-2017-02, př. 5;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary v celkové výši 113 000 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 178 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 178 600 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
* Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 5 000 Kč
* Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 5 000 Kč
* Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 5 000 K
* Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 22 500 Kč
na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz