Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-12

RK-32-2017-12.doc  RK-32-2017-12pr01.doc  RK-32-2017-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-32-2017-12
NázevRozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro akci II/353 Nové Veselí - obchvat, PD. Zakázka byla organizována jako otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 4 dodavatelů. Žádná z nabídek nebyla vyřazena. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-32-2017-12, př. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek a Záznam o posouzení splnění podmínek účasti .
Návrh řešení V rámci stanovených kritérií hodnocení (nabídková cena a délka praxe člena realizačního týmu - vedoucího projektu), stanovila hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2017-12, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a Posouzením splnění podmínek účasti vypracovanými hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle materiálu
RK-32-2017-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-32-2017-12, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz