Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-30

RK-32-2017-30.doc  RK-32-2017-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-32-2017-30
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
Zpracoval J. Nováková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení nového zvláště chráněného území s názvem Staré duby v kategorii přírodní rezervace ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ) a jejího ochranného pásma.
Navrhovaná přírodní rezervace se nachází mezi obcemi Kozlany, Plešice a Třebenice na exponovaných svazích nad vodní nádrží Dalešice v údolí Jihlavy a podél bočních přítoků údolí. Nadmořská výška se pohybuje od 380 do 460 m n. m. Jedná se o typickou ukázku přírodě blízkých lesních společenstev vázaných na teplejší a níže položené oblasti jihozápadní Moravy.
Geologicky tvoří údolí Jihlavy metamorfované horniny moldanubika, konkrétně migmatity až ortoruly a ruly, maloplošně jsou zastoupeny serpentinity. V místech, kde ústí drobné vodní toky do přehrady je geologické podloží překryté nivními sedimenty kvartérního stáří. Navrhované zvláště chráněné území představuje zachovalý soubor lesní vegetace dubohabřin (sv. Carpinion), teplomilných a acidofilních suchých doubrav (sv. Quercion petraeae, sv. Quercion roboris) a suťových lesů (sv. Tilio platyphylli-Acerion) vázaných na různě exponované svahy údolí řeky Jihlavy v zátopě vodní nádrže Dalešice.
Z fytogeografického hlediska se jedná o velice cenné území, jelikož sem zasahuje řada významných teplomilných druhů, které dále proti proudu Jihlavy již chybí, nebo jsou extrémně vzácné.
Území je cenné i z hlediska entomologického. Bylo nalezeno celkem téměř 300 druhů brouků a denních motýlů, např. střevlíček Notiophilus rufipes, střevlík vrásčitý (Carabus intricatus), zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa, krasec Coraebus undatus, kovaříci Ischnodes sanguinicollis, Porthmidius austriacus, Dicronychus rubripes, Quasimus minutissimus, pestrokrovečníci Tilloidea unifasciata a Trichodes apiarius, stehnáč Oedemera subulata, červotoč Hedobia pubescens, větevníček Phaeochrotes cinstus nebo okáč medyňkový (Hipparchia fagi). Vysoký je také počet druhů uvedených v červeném seznamu bezobratlých ČR, z nichž zde bylo zjištěno celkem 25 druhů. Dále zde byl zaznamenán výskyt 4 zvláště chráněných druhů bezobratlých. Celá řada dalších taxonů představuje faunisticky významné nálezy z hlediska Českomoravské vrchoviny.
Z ornitologického pohledu se jedná o významnou lesní lokalitu, kde pravidelně hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. V letech 2009 - 2016 zde bylo zaznamenáno celkem 68 druhů ptáků. Pokud nebudeme počítat 11 druhů ptáků zjištěných pouze na přeletech (zejména vodní ptáci v souvislosti s přehradou), bylo zde zjištěno 57 druhů ptáků, kteří využívají lokalitu v hnízdním období jako své hnízdiště či loviště, z nichž patří 10 mezi zvláště chráněné druhy, a to 4 silně ohrožené (§2) a 6 ohrožených (§3); 16 druhů je zařazeno do červeného seznamu ptáků ČR, a to 2 ohrožené (EN) - včelojed lesní (Pernis apivorus) a výr velký (Bubo bubo), 7 zranitelných (VU), 2 téměř ohrožené (NT) a 5 málo dotčených (LC). Lokalita je významným hnízdištěm dutinových ptáků, pravidelně zde hnízdí puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud velký (Dendrocopos major), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) a 5 druhů sýkor.
Návrh řešení Z důvodu uvedeného v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace (ve smyslu § 33 zákona o ochraně přírody), jež ponese název Staré duby podle materiálu RK-32-2017-30, př. 1.
Navrhovaná přírodní rezervace Staré duby se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, u obce Třebenice, v katastrálním území Plešice. Celková výměra navrhované přírodní rezervace (PR) je 55,2 ha, její ochranné pásmo má výměru 1,4 ha. Předmětem ochrany navrhované PR Staré duby jsou společenstva hercynských dubohabřin as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, teplomilných doubrav sv. Quercion petraeae, acidofilních suchých doubrav sv. Quercion roboris a suťových lesů sv. Tilio platyphylli-Acerion a významné druhy vyšších rostlin a živočichů, zejména ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), rybíz alpinský (Ribes alpinum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), slíďák lesostepní (Tricca lutetiana), zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa), kovařík (Ischnodes sanguinicollis), okáč medyňkový (Hipparchia fagi) a holub doupňák (Columba oenas).
Cílem ochrany přírodní rezervace by měla být především ochrana zachovalých lesních společenstev a komplexní ochrana biodiverzity druhů vázaných na kaňonovitá říční údolí.
Pro zabezpečení přírodní rezervace Staré duby před rušivými vlivy z okolí je navrženo v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášení ochranného pásma, které je tvořeno plochou v blízkosti zříceniny hradu Holoubek. Ochranné pásmo je navrženo proto, že stavební činnost, terénní či vodohospodářské úpravy, použití chemických prostředků a změna druhu pozemku v navrženém pásmu by mohly mít zásadní vliv na zachování či zlepšení stavu žádoucích společenstev a předmětu ochrany na sousedním území přírodní rezervace.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (inventarizační průzkum, plán péče) navrhl vymezení přírodní rezervace a nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení lomových bodů hranice přírodní památky v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení je zcela jednoznačné a nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Obdobně odbor navrhl i vymezení ochranného pásma přírodní rezervace, které se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl v souladu § 40 zákona o ochraně přírody řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka. Současně byl návrh dle § 41 zákona o ochraně přírody projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému návrhu nevznesly žádné připomínky.
V současné době je zajištění péče o pozemky (tzv. managementu) v přírodní rezervaci Staré duby zajištěno vlastníkem dotčených pozemků a po vyhlášení nového zvláště chráněného území přírodní rezervace Staré duby bude hospodaření na území přírodní rezervace i nadále zajišťováno vlastníkem dotčených pozemků, případně dle potřeby za využití Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Vyhlášení přírodní rezervace Staré duby by nemělo mít za následek navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina, jedná se o lesní území s minimem zásahových opatření.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2017, o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-30, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz