Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-44

RK-31-2017-44.doc  RK-31-2017-44pr01.xls  RK-31-2017-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-31-2017-44
NázevPořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti školství a dary vítězným školám soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty.
Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání a aktivity s cílem posílit vztah ke kraji a udržitelnost zemědělské výroby. Příjemcem propagačních předmětů jsou žákyně a žáci prvních tříd základních škol, žákyně a žáci středních škol, rodiče těchto žákyň a žáků, výchovní a kariéroví poradci. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová. Jedná se o nákup a tvorbu materiálů s výše uvedenou tématikou v celkové výši cca 2 654 063 Kč.
Rada kraje usnesením č. 0397/08/2017/RK ze dne 28. 2. 2017 vyhlásila 2. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a usnesením č. 1368/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci na soutěži Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a schválila rozpočtové opatření s tím související. Z finančních prostředků budou pro první tři vítězné školy Základní škola a Mateřská škola Žďírec nad Doubravou, IČO 70909709, Základní škola a Mateřská škola Dukovany, příspěvková organizace, IČO 70996997 a Základní škola Polná, okres Jihlava, IČO 48461539, pořízeny odměny dle smlouvy viz materiál RK-31-2017-44, př. 2.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-31-2017-44, př. 1. Pořízení propagačních materiálů bude hrazeno z kapitoly Školství, mládeže a sportu z prostředků k tomu alokovaných (ÚZ 00326). Osobou oprávněnou použít propagační materiály je Ing. Jana Fialová MBA, radní Kraje Vysočina. Dále odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout věcné dary školám, které se umístily na 1. až 3. místě 2. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-31-2017-44, př. 2.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.

Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-31-2017-44, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům 2. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO :
* Základní škole a Mateřské škole Žďírec nad Doubravou, se sídlem Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, IČO 70909709;
* Základní škole a Mateřské škole Dukovany, příspěvkové organizaci, se sídlem Dukovany 64, okres Třebíč, IČO 70996997;
* Základní škole Polná, okres Jihlava, se sídlem Poděbradova 79, Polná, IČO 48461539,
na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2017-44, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz