Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-41

RK-31-2017-41.doc  RK-31-2017-41pr01.pdf  RK-31-2017-41pr02.doc  RK-31-2017-41pr03.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-31-2017-41
NázevPoskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kastner, J. Čermáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přidělení zahraničních studijních středoškolských stipendií ve formě finančního daru.
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 2259/36/2015/RK dne 1. 12. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech Kraje Vysočina č. 12/15 (dále jen Pravidla ). Na jejich základě rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12. 7. 2016 usnesením č. 1285/23/2016/RK zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2016/2017 Viktorii Váňovou, studentku Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, a Jana Žáčka, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec.
Ve školním roce 2016/2017 absolvovala Viktorie Váňová studium ve francouzském partnerském regionu Grand Est ve městě Joinville na Lycée Philippe Lebon. Jan Žáček absolvoval roční studium ve finském partnerském regionu Pirkanmaa na Hatanpään lukio v Tampere. Oba studovali s velmi dobrými výsledky.
V souladu s Pravidly podali oba studenti závěrečné zprávy ze svých studijních pobytů včetně všech povinných příloh. Závěrečné zprávy jsou uvedeny v materiálu RK-31-2017-41, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem ke splnění všech náležitostí daných Pravidly doporučuje OŠMS Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti (ÚZ 00324 - Spolupráce s partnerskými regiony) Viktorii Váňové ve výši 41 000 Kč a Janu Žáčkovi ve výši 41 000 Kč. Finanční dar bude oběma studentům poskytnut formou darovacích smluv, jejichž znění je uvedeno v materiálu RK-31-2017-41, př. 2.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaStanovisko OSH: S návrhem se ztotožňujeme. Oba studenti měli na zahraničních středních školách vynikající studijní výsledky a úspěšně reprezentovali Kraj Vysočina. Studenti zůstávají s oddělením vnějších vztahů v kontaktu a předpokládáme, že se dále zapojí do aktivit zahraniční spolupráce Kraje Vysočina.

Stanovisko OI: Dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID PR01535.0001 a ID PR01535.0002.

Stanovisko OddPKŽÚ: K materiálu nemáme připomínky.
Stanovisko OE: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 je v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00324) počítáno s finančními prostředky na poskytnutí středoškolského zahraničního studijního stipendia. Aktuální stav položky je 82 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání na základě darovacích smluv dle materiálu RK-31-2017-41, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz