Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-36

RK-31-2017-36.doc  RK-31-2017-36pr01.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-31-2017-36
NázevDarování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod a prodej pozemku do vlastnictví právnické osoby.
Z podnětu Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. zahájil OM jednání o možnosti převodu pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 384 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje. Jedná se o pozemek zčásti osázený veřejnou zelení a zčásti užívaný Měšťanským pivovarem jako manipulační plocha. Tato skutečnost vedla OM k potřebě vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku v rozsahu užívané plochy. GP č. 7239-31/2014 byl z pozemku par. č. 141/3 oddělen pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, který je užíván Měšťanským pivovarem. Zbývající část pozemku byla nabídnuta městu Havlíčkův Brod, který s ohledem na to, že se jedná o veřejnou zeleň, souhlasí s převodem do svého vlastnictví. Usnesením 1636/27/2014/RK bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru darování a záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu.
Zveřejnění proběhlo ve dnech 2. 10. - 3. 11. 2014. Vzhledem k požadavku na převod celého pozemku par.č. 141/3 do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. nebyl převod realizován. Nyní došlo k dohodě města Havlíčkův Brod a Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. tak, že převod bude realizován tak, jak bylo původně domluveno a jak byl vyhotoven geometrický plán.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek par. č. 141/5 o výměře 192 m2 úplatně převést z vlastnictví kraje do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s a zbývající pozemek par. č. 141/3 o výměře 192 m2 převést darem do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Ačkoli již zveřejnění záměru převodu pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina na zákonem stanovenou dobu proběhlo, je nutné zveřejnění opakovat, neboť od zveřejnění uplynuly více jak dva roky a dle metodiky Ministerstva vnitra je třeba zveřejnění obnovit. OM nechá vyhotovit znalecký posudek na ocenění prodávaného pozemku, a to jak na cenu zjištěnou (úřední),tak na cenu v místě a čase obvyklou.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 141/3 a záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, oba oddělené GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 141/3 z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod a převést úplatně pozemek par. č. 141/5 z vlastnictví kraje do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu i Česká zemědělská akademie v Humpolci souhlasí s prodejem pozemku par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a s darováním pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina:
* záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod,
* záměr darování pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklého dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést:
* úplatně pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628;
* darem pozemek par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost OM
Termín 7. listopadu 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz