Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-22

RK-31-2017-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-31-2017-22
NázevPověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPrávní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stejně tak jako ustanovení Pravidel Rady Kryje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, nezakládá povinnost ustanovení hodnotících komisí, resp. komisí pro otevírání obálek. Činnosti zadavatele související s těmito úkony je možno při nestanovení komise vykonávat prostřednictvím pověřených osob. Dle § 166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí, že právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Obsah pracovních náplní a kompetencí úředníků Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací a Oddělení projektového řízení, poskytuje dle organizačního řádu primární oprávnění pro činnosti související s přípravou kontraktačních procesů v rámci investic na pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje. S ohledem na vyloučení možného rizika zpochybnit oprávněnost osob zastupovat kraj jako zadavatele ze strany kontrolních orgánů (zejména u dotačních titulů) je nezbytné výslovně definovat oprávněné osoby a stanovit jejich kompetence.
Rada kraje usnesením 0078/02/2017/RK dne 10. 1. 2017 rozhodla pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací a Oddělení projektového řízení, mimo jiné i Ing. Bc. Pavla Hamáčka k úkonům v rozsahu dle materiálu RK-02-2017-37. V důsledku personálních změn, kdy Ing. Bc Pavel Hamáček přešel na jinou pracovní pozici v rámci odboru, je nezbytné provést změnu a pověřit Ing. Lukáše Valentu, který na uvolněnou pozici nastoupil.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout pověřit úředníka Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Lukáše Valentu, k provádění úkonů jménem zadavatele. Pověřená osoba bude v rámci veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství, oprávněna v rozsahu svých pracovních náplní a kompetencí, provádět jménem zadavatele úkony otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu. Pověřená osoba bude rovněž oprávněna k otevírání nabídek veřejných zakázek zadávaných v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí je v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
StanoviskaOPKŽÚ nemá k materiálu připomínky
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
pověřit úředníka Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Lukáše Valentu k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
* otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství;
* otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odpovědnost ODSH
Termín 6. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz