Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-16

RK-31-2017-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-31-2017-16
NázevPodstatná změna č. II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Poulová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Kraj Vysočina podal na základě usnesení 0861/17/2016 RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina byl schválen a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 404 091,65,- Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 768.
V Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP verze 4, kterými se Kraj Vysočina jako příjemce dotace musí řídit, je stanoveno, že v závěru realizace projektu se bude předkládat žádost o podstatnou změnu. V projektu je za podstatnou změnu mimo jiné považována změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (tj. cílových hodnot indikátorů) a dále změna počtu jednotek ve schváleném rozpočtu. V projektu byl stanoven jako závazný indikátor č. 14 (počet podpořených dětí). Projektem bylo podpořeno 324 dětí z původně uvedených 768 dětí. Pro informaci uvádíme, že se projekt setkal s pozitivní zkušeností ze strany partnerů, o čemž svědčí to, že se v navazujícím projektu pro školní rok 2017/2018 zapojilo o 10 partnerů více a tím i větší narůst počtu podpořených dětí.
Vzhledem k tomu, že počty dětí byly stanoveny partnery projektu pouze odhadem, je nutné nyní po ukončení realizace projektu podat žádost o podstatnou změnu. Statutární zástupci partnerských škol neměli možnost zjistit přesný počet dětí zapojených do projektu. Počty dětí stanovovali na základě odhadů a svých zkušeností. Počet dětí a jejich zařazení do projektu ověřovali po zahájení realizace projektu místně příslušné Úřady práce. Z tohoto důvodu byly do žádosti o projekt zařazeny pouze odhady počtu dětí stanovené partnery projektu. Po ověření zapojených dětí z místně příslušného Úřadu práce došlo ke zpřesnění počtu dětí, a tím také přesného stanovení závazného indikátoru č. 14 - celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc.
Na základě těchto odhadů byl zpracován rozpočet projektu. Nyní po ukončení projektu, kdy jsou známy už konkrétní počty podpořených dětí a finanční prostředky, které jednotliví partneři vyúčtovali, je nutné upravit cílové hodnoty rozpočtu projektu. Původní rozpočet dle odhadů statutárních zástupců byl stanoven na 4 404 091,65 Kč. Skutečně spotřebované finanční prostředky činí 1 355 317,95 Kč. Původní rozpočet se tedy sníží o 3 048 773,70 Kč.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit žádost o podstatnou změnu v projektu a uložit odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu projektu ve smyslu výše popsaného problému.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
žádost o podstatnou změnu projektu II. Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 prostřednictvím IS KP14+.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz