Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2017-16

RK-30-2017-16.doc  RK-30-2017-16pr01.doc  RK-30-2017-16pr02.doc  RK-30-2017-16pr03.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-30-2017-16
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
Zpracoval6 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov pro: jednání rady kraje č. 30/2017 dne 26. 9. 2017 zpracovali: Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov (dále též škola ) o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh dvou darovacích smluv:
1) na přijetí finančního účelového daru ve výši 1 725 Kč určeného na úhradu měsíčních záloh za obědy pro období od 6. 9. 2017 do 31. 12. 2017 ve prospěch 1 nezletilého dítěte, žáka obdarovaného.
2) na přijetí finančního účelového daru ve výši 2 852 Kč určeného na úhradu měsíčních záloh za obědy pro období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 ve prospěch 1 nezletilého dítěte, žáka obdarovaného.
Závazkem obdarovaného je použít darované částky výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovacích smluv obsahují materiály RK-30-2017-16, př. 1 a RK-30-2017-16, př. 2.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).
Z tohoto důvodu požádalo Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Radu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-30-2017-16, př. 1 a RK-30-2017-16, př. 2.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-30-2017-16, př. 1 a RK-30-2017-16, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz