Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-24

RK-29-2017-24.doc  RK-29-2017-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-29-2017-24
NázevRozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
Zpracoval V. Kotrbová, M. Hadrava
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy k užívání SW Výkazy sociálních služeb se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (dále jen BISON nebo spolek ).
Spolek BISON byl založen Krajem Vysočina, Zlínským krajem a městem Nové Město na Moravě za účelem zajistit optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím jedinečných SW řešení vyvíjených v podmínkách veřejné správy subjekty veřejné správy. Jedním z těchto nástrojů je i SW Výkazy sociálních služeb vytvořený Krajem Vysočina.
Pro naplnění účelu spolku je třeba na něj přenést právo užít dílo (SW Výkazy sociálních služeb) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Licenční smlouvu dle materiálu RK-29-2017-24, př. 1. Na základě této smlouvy mimo poskytnutí oprávnění užít SW Výkazy sociálních služeb spolkem Kraj Vysočina získává právo na úpravy SW Výkazy sociálních služeb, které spolek provede na základě objednávek jiných subjektů veřejné správy.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
Licenční smlouvu dle matriálu RK-29-2017-24, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz