Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-14

RK-29-2017-14.doc  RK-29-2017-14pr01.xls  RK-29-2017-14pr02.xls  RK-29-2017-14pr03.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-29-2017-14
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiály ZK-02-2015-46, př. 1 a ZK-02-2015-46, př. 2 nahradí novými materiály, vycházejícími z aktuálního geometrického plánu.
Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace geometrické plány na zaměření průjezdního úseku silnice III/4042 v k. ú. Luka nad Jihlavou a v k. ú. Otín nad Jihlavou a části průjezdního úseku silnice II/404 v k. ú. Luka nad Jihlavou.
Usnesením č. 0002/01/2015/RK ze dne 6. 1. 2015 rada kraje rozhodla:
* zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-01-2015-02, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2;
* zahájit jednání s městysem Luka nad Jihlavou o darování pozemků dle materiálu
RK-01-2015-02, př. 2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu
RK-01-2015-02, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-01-2015-02, př. 2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-01-2015-02, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Usnesením č. 0194/04/2015/RK ze dne 3. 2. 2015 rada kraje rozhodla:
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Usnesením č. 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 zastupitelstvo kraje následně rozhodlo:
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 1 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
Než došlo k vložení již uzavřených darovacích smluv do katastru nemovitostí, provedl katastrální úřad v k. ú. Luka nad Jihlavou obnovu katastrálního operátu, která způsobila, že původní GP č. 1001-1097/2011 již nejde použít. OM proto objednal ve stejném rozsahu vyhotovení nového GP č. 1245-7915/2015, který již vychází z aktuálního stavu evidovaného v katastru nemovitostí. GP č. 142-1482/2012 v k. ú. Otín nad Jihlavou do katastru nemovitostí zapsat šel, a proto k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v tomto k. ú. došlo.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu
RK-29-2017-14, př. 3 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahradí materiálem RK-29-2017-14, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahradí materiálem
RK-29-2017-14, př. 2.
Návrh předpokládá rozhodnout nahradit uvedené materiály novými přílohami.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu
RK-29-2017-14, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 1 a materiál
ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz