Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-88

RK-24-2017-88.doc  RK-24-2017-88pr01.pdf  RK-24-2017-88pr02.xls  RK-24-2017-88pr03.doc  RK-24-2017-88pr04.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-24-2017-88
NázevŽádost o dotaci v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví ČR na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) vyhlásilo podmínky pro vypracování a registraci Žádostí o poskytnutí dotace na zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) za práce vykonávané střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu nebo analogické zvýšení mzdy v rámci výběrového dotačního řízení k zdravotnickému dotačnímu programu Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (dále jen dotační program ).
Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu (dále jen metodika ) je obsažena v příloze RK-24-2017-88, př. 1.
Kraj je v rámci dotačního programu pouze oprávněným subjektem, který žádá o dotaci za všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území našeho kraje. Odbor zdravotnictví vyzval zdravotnické příspěvkové organizace zřizované krajem, které poskytují lůžkovou péči (dále jen zdravotnické PO ), o poskytnutí informací potřebných pro zpracování dílčí žádosti o státní dotaci v rámci dotačního programu v souladu s platnou metodikou za tyto organizace a připravil žádost o státní dotaci dle materiálu RK-24-2017-88, př. 2.
Ostatní poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb se sídlem na území Kraje Vysočina jsou informováni prostřednictvím webových stránek kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví ve spolupráci s oddělením právním si dovolují upozornit na znění zmiňované metodiky, které říká, že MZ vypisuje zdravotnický dotační program pro poskytovatele zdravotních služeb k zajištění finančních prostředků na navýšení zvláštního příplatku jako motivace nelékařských pracovníků k výkonu práce ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Zároveň však říká, že žádost do výběrového dotačního řízení může podat výhradně kraj. Kraj ovšem není přímým poskytovatelem zdravotních služeb, měl by být příjem dotace na činnost, kterou sám nevykonává a není v jeho silách ji ovlivnit. Zároveň ale bude subjektem, který bude odpovídat za správné využití dotace a v případě nesrovnalostí bude povinen dotaci vrátit včetně zaplacení případných sankcí. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozhodnout, z důvodu využití každé připravené (finanční) možnosti jak motivovat náročné a zodpovědné služby v nepřetržitém provozu u našich zdravotnických pracovníků, o předložení žádosti o státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu dle materiálu RK-24-2017-88, př. 2.
Žádost o státní dotaci za ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území našeho kraje bude administrována následně, ihned po získání potřebných údajů v souladu s metodikou.
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavírána s ostatními poskytovateli lůžkových zdravotních služeb se sídlem na území Kraje Vysočina je obsažena v materiálu RK-24-2017-88, př. 3 (neveřejná příloha).
Odůvodnění neveřejnosti přílohy RK-24-2017-88, př. 3 je uvedeno v příloze RK-25-2017-88, př. 4.
Zdravotnickým PO budou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a bude nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu konstatuje, že dotační program vypsaný ministerstvem zdravotnictví je pro kraje z hlediska čerpání rizikový. Byla však přijata opatření (doplnění žádosti o poskytnutí dotace o požadavek na zohlednění zákonných postupů kraje při čerpání dotace ze strany ministerstva, úprava dotační smlouvy ve smyslu přenosu rizika na konečného faktického příjemce), která se tato rizika snaží minimalizovat.
S ohledem na výše uvedené OddPKŽÚ doporučuje vzít diskutovaná rizika na vědomí.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí s tím, že odpovědnost za plnění podmínek dotačního programu bude třeba převést na ředitele jednotlivých zřizovaných zdravotnických zařízení včetně dopadu případných sankcí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit žádost o státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu dle materiálu RK-24-2017-88, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 25. 7. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz