Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-86

RK-24-2017-86.doc  RK-24-2017-86pr01.doc  RK-24-2017-86pr02.doc  RK-24-2017-86pr03.doc  RK-24-2017-86pr04.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-24-2017-86
NázevZpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
Zpracoval M. Fryš, B. Švíková, J. Joneš, J. Klečanský
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 1280/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 bylo odboru životního prostředí a zemědělství, uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o EIA ). Současně bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ). Nově pak bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen zákon o ochraně přírody ), v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území včetně lokalit Natura 2000. V uvedených případech bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo podávat o činnosti pololetní zprávy radě kraje. Tento text předmětného usnesení je v příloze č. 4 materiálu RK-24-2017-86.
Návrh řešení Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství v období leden - červen 2017 úkoly kraje v samostatné působnosti u procesů posuzování záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o osm záměrů, které jsou včetně jejich současné fáze posuzování uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-24-2017-86. O procesu posuzování těchto záměrů byl informován resortní radní. Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období zajišťoval činnosti dle zákona o EIA u 56 záměrů (z toho bylo 32 sdělení k podlimitním záměrům, 23 závěrů zjišťovacích řízení, 1 prodloužení platnosti stanoviska). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovaly, stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby a rekonstrukce silnic, zařízení k průmyslovému využívání odpadů. Proces posuzování byl odborem životního prostředí a zemědělství zajišťován jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí a zemědělství kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření k záměru. Za hodnocené období nebyl radě kraje předložen žádný záměr jako regionálně významný.

Posuzování plánů a koncepcí (SEA)
V uvedeném období byly též odborem životního prostředí a zemědělství zajišťovány úkoly v samostatné působnosti dle zákona o EIA při posuzování územních plánů a koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí.
Jednalo se o 63 návrhů zadání územních plánů a zpráv o uplatňování územních plánů, které jsou uvedeny v celostátním informačním systému SEA na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz pod kódy: VYS518F - VYS580F, dále 8 koncepcí posuzovaných Ministerstvem životního prostředí pod kódy: MZP235K; MZP237K; MZP239K; MZP241K; MZP242K; MZP244K; MZP247K; MZP249K a 2 koncepce posuzované Krajským úřadem Kraje Vysočina - Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy kód VYS019K a Plán odpadového hospodářství města Humpolec kód VYS020K, které jsou uvedeny v informačním systému na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce.
Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako rozporné.

Ochrana přírody a krajiny
Podle zákona o ochraně přírody zastupoval odbor životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočinu v samostatné působnosti v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území. Jedná se o případy, kdy kraj je dotčeným územním samosprávným celkem v rámci procesů vedených:
a) jinými orgány ochrany přírody (tj. Ministerstvem životního prostředí či příslušnými regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Správami chráněných krajinných oblastí);
b) Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Ve sledovaném období kraj (zastoupený odborem) obdržel jedno oznámení o záměru na vyhlášení zvláště chráněného území od jiného orgánu ochrany přírody a krajiny (převyhlášení stávající přírodní památky Na skále). Kraj též obdržel jedno oznámení od Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina o záměru vyhlášení přírodní rezervace Staré duby. O těchto oznámeních byl průběžně informován příslušný resortní radní na pravidelných poradách odboru. Dále odbor obdržel oznámení o projednávání řady návrhů plánů péče - seznam viz příloha č. 2 materiálu RK-24-2017-86 (v seznamu jsou též odkazy na internetové stránky portálu veřejné správy s dalšími podklady a informacemi z oznámení). Za dané období nebylo odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceno žádné obdržené oznámení jako problematické a odbor neuplatnil připomínky.

Integrovaná prevence (IPPC)
Podle zákona o integrované prevenci (IPPC), bylo v období leden - červen 2017 odborem životního prostředí a zemědělství vedeno celkem 36 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Jednalo se o 2 nová integrovaná povolení, 33 řízení o nepodstatných změnách v provozu zařízení a 1 zařízení bylo vyňato z režimu integrovaného povolení. Nová integrovaná povolení byla vydána pro zařízení na zpracování odpadů - vyřazených lednic v Havlíčkově Brodě (RUMPOLD-RCHZ s.r.o.) a na lakovnu dílů do autosedaček v Kamenici nad Lipou (KOKINETICS s. r.o.). Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení a provozních řádů. Podrobný přehled řízení je uveden v příloze č. 3 materiálu RK-24-2017-86.
Celkový přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému integrované prevence na internetu na adrese http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.
O podstatných nových záměrech je v rámci samostatné působnosti vždy informován resortní radní, dále jsou elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz