Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-80

RK-24-2017-80.doc  RK-24-2017-80pr01.doc  RK-24-2017-80pr02.doc  RK-24-2017-80pr03.doc  RK-24-2017-80pr04.doc  RK-24-2017-80pr05.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-24-2017-80
NázevProjekt na posílení biodiverzity - EVL Na Oklice
Zpracoval J. Říčan, P. Kulková
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení projektové žádosti EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření , kterou lze předložit v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP ).
Rada kraje na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0807/14/2015/RK schválila projektové záměry projektů na posílení biodiverzity a uložila Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ) ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0263/03/2015/ZK převod finančních prostředků ve výši 3 500 000 Kč, které byly postupně čerpány na přípravu projektů. Připravované projekty řeší asanační zásahy ve vybraných zvláště chráněných územích či evropsky významných lokalitách. Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 28. 3. 2017 usnesením č. 0163/02/2017/ZK převod finančních prostředků ve výši 17,2 mil. Kč na realizaci těchto projektů s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.
Pro specifický cíl 4.1 OPŽP je nyní vyhlášena Výzva č. 31. Dle věcného zaměření této výzvy je možné z připravovaných projektů předložit projekt EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1. Nedílnou součástí projektové žádosti je dle pravidel OPŽP doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o pověření pro kontaktní osobu projektu, jehož znění je uvedeno v materiálu RK-24-2017-80, př. 2. Dále je požadovanou přílohou projektové žádosti prohlášení dle materiálu RK-24-2017-80, př. 3 a prohlášení dle materiálu RK-24-2017-80, př. 4.
Návrh řešení ORR a OŽPZ navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění projektové žádosti dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1, schválit znění pověření dle materiálu RK-24-2017-80, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-80, př. 3 a RK-24-2017-80, př. 4.
ORR a OŽPZ navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1 do 31. výzvy OPŽP.
Projektová žádost včetně příloh je podepisována v systému pro předkládání žádostí ISKP14+ elektronicky.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* znění projektové žádosti dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1;
* znění pověření dle materiálu RK-24-2017-80, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-80, př. 3 a RK-24-2017-80, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1. do 31. výzvy OPŽP.
Odpovědnost ORR, OŽPZ
Termín 18. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz