Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-78

RK-24-2017-78.doc  RK-24-2017-78pr01.xls
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-24-2017-78
NázevNávrh na rozpočtové opatření - ukončení projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen Kvalita 09 ), reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ). Závěrečná žádost o platbu byla projednána na Radě Kraje Vysočina dne 16. 4. 2013 a schválena usnesením č. 0654/13/2013/RK.
Záměrem žadatele bylo realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Projekt byl určen pro zlepšení manažerského rozhodování úředníků krajského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací s cílem zlepšit poskytování servisu veřejné správy občanům a subjektům kraje. Projekt velmi výrazně přispěl k naplňování hodnot existující vize krajského úřadu prostřednictvím zavádění nových metod řízení a zlepšování stávajících. Cílem projektu bylo zlepšit poskytovanou veřejnou službu a zefektivnit řízení příspěvkových organizací. Realizací aktivit proběhla revize datových zdrojů, týkající se procesního řízení, zhodnocení zavedeného projektového řízení a návrhu optimalizace, prověření správného rozdělení procesů a zhodnocení vybraných podpůrných procesů. Dále byla provedena revize systému řízení kvality modelem CAF, řízení lidských zdrojů, zpracování zásadních strategií kraje v oblasti rozvoje ICT, bezpečnosti ICT, regionální inovační strategie, strategie řízení NNO, environmentální osvěty ve veřejné správě.
Způsobilé výdaje na projekt byly hrazeny v 85% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. Ministerstva vnitra ČR z Evropského sociálního fondu a 15 % bylo financováno z vlastních zdrojů kraje.
Usnesením č. 1549/33/2009/RK ( Usnesení 1549/33/2009/RK Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 09 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 42, název výzvy - Výzva pro předkládání IP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 19 986 496,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 09 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu; ukládá Grémiu ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost a předložit ji na Ministerstvu vnitra ČR k posouzení. ) schválila Rada kraje Vysočina účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 09 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 42. Vzhledem k tomu, že realizace projektu skončila 20. 2. 2013, je nutné projekt finančně vypořádat a ukončit. Jeho vyúčtování je uvedeno v materiálu RK-24-2017-78, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Kvalita 09 , reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 ve výši 3 861 977,13 Kč na splátku kontokorentního úvěru a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Kvalita 09 ve výši 3 861 977,13 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz