Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-70

RK-24-2017-70.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-24-2017-70
NázevProjekt Badatelská centra pro přírodní vědy
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o situaci v souvislosti s vybavením, které bylo pořízeno v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy .
Kraj realizoval projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , který byl financovaný z Regionálního operačního programu Jihovýchod, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/42.01653. Projekt byl zaměřený na modernizaci vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách. V rámci projektu byly vytvořeny (postaveny) čtyři učebny s badatelskými pracovišti a bylo pořízeno vědecké přístrojové vybavení pro pět gymnázií v bývalých okresních městech. Badatelská centra vznikla v pěti gymnáziích s ohledem na územní dostupnost. Pořízené vybavení umožňuje zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žákyň a žáků v přírodních vědách. Jednou z pořízených částí bylo pracoviště vysokorychlostního snímkování. Základem pracoviště vysokorychlostního snímkování je přenosná vysokorychlostní kamera pro barevný záznam dějů (např. mechanický pohyb, proudění, výboje, vlnění, destrukce materiálu, ale také pro studium pohybu sportovce, pohybu zvířat, hmyzu...) s příslušenstvím a s programovým vybavením pro zpracování záznamu do zpomalené videosekvence a zpracování naměřených hodnot do tabulek, rovnic a grafů.
Zařízení pro toto pracoviště bylo pořízeno v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. V průběhu používání pořízených kamer pořízené kamery vykázaly vady. Již v listopadu 2015 Gymnázium Žďár nad Sázavou odeslal písemné připomínky dodavateli kamer, firmě Workswell s.r.o., firma tuto reklamaci zamítla. V lednu 2016 navrhl ředitel školy firmě setkání, v březnu 2016 opakovaně urgoval schůzku k projednání dané problematiky. Komunikace ze strany firmy byla neefektivní a následně ustala. Po sběru informací o funkčnosti, resp. nefunkčnosti kamer ze všech zapojených gymnázií byla reklamace odeslána souhrnně jménem Kraje Vysočina, a to dopisem ze dne 27. 6. 2016 a s upřesněním 9. 8. 2016. Kamery byly v srpnu odeslány dodavateli (firma nenabídla hromadný svoz) a dne 19. 10. 2016 jsme obdrželi vyjádření k reklamaci kamer se zamítavým stanoviskem. Pouze na kameře z OA a Gymnázia Pelhřimov byla opravena dílčí závada.
Po konzultaci se školami jsme opakovaně uplatnili reklamaci všech kamer a to 17. 7. 2017. Současně OŠMS připravuje zadání znaleckého posudku se znaleckými otázkami, zda dodané kamery v rámci smlouvy o dodávce zboží splňují technické parametry ve smlouvě a zda kamery mohou být využity pro účel, pro který byly pořízeny. Protože máme důvodné podezření, že firma Workswell s.r.o. jedná klamavě, jsme připraveni učinit další právní kroky a v případě potřeby se obrátit na příslušné orgány.
Návrh řešení OŠMS předkládá Radě Kraje Vysočina informaci o reklamaci zařízení, pořízeného v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o reklamaci zařízení pořízeného v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz