Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-60

RK-24-2017-60.doc  RK-24-2017-60pr01.pdf  RK-24-2017-60pr02.pdf  RK-24-2017-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-24-2017-60
NázevPartnerství Kraje Vysočina v projektech Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapojení Kraje Vysočina do projektů Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma .
Na odbor sociálních věcí se obrátil Institut sociální práce, z. s., který realizuje projekt Příležitost pro život doma . Do tohoto projektu jsou z Kraje Vysočina zapojeni:
* Diana Třebíč, o.p.s.
* Novoměstské sociální služby
* Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.
* Sociální centrum města Světlá nad Sázavou
* Město Nové Město na Moravě
* Město Pelhřimov
Podstatou projektu je seznámit poskytovatele a obce se způsobem poskytování pečovatelské služby, kdy poskytovatel přenechal služby typu rozvozu obědů komerčním subjektům a sám se zaměřuje na takovou nabídku úkonů a časovou dostupnost pečovatelské služby přímo v domácnostech, která umožní klientům zůstávat doma co nejdéle. Tato systémová změna ve způsobu poskytování pečovatelské služby vede k tomu, že méně seniorů požaduje umístění v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem. Do projektu jsou také zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř krajů.
Institut sociální práce, z. s. připravuje projekt Žít doma pro poskytovatele, kteří se zapojili do stávajícího projektu, jak je popsán výše, a kteří se rozhodli pro změnu způsobu poskytování pečovatelské služby. Pro realizaci změny projekt zabezpečí pracovníkům pečovatelských služeb vzdělávání zaměřené na péči o klienty s vyšší mírou závislosti na péči jiné osoby, konzultace a kulaté stoly. Zároveň poskytovatelé získají možnost připojit se ke značce Žít doma , která deklaruje, že způsob poskytování pečovatelské služby je podřízen vizi umožnit pobyt seniora v rodině a oddálit tím jeho případný nástup do pobytové sociální služby. Rodina tak bude co nejdéle zapojena do péče o své rodinné příslušníky.
Dále uvedený institut připravuje projekt Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II , který je opakováním projektu Příležitost pro život doma . Do projektu se mohou zapojit poskytovatelé pečovatelské služby a obce, kteří se neúčastnili předcházejícího projektu.
K oběma projektům Kraj Vysočina obdržel nabídku nefinančního partnerství. Hlavní role partnera bez finančního příspěvku v projektu:
- Participuje na provázání realizačních činností v aktivitách se schválenými Vizemi a směřování krajské sítě sociálních služeb v dané oblasti služeb.
- Vytváří podmínky pro účast a zapojení cílových skupin spočívající zejména v oslovování cílové skupiny (obce a pečovatelské služby).
- Podílí se na realizaci věcných aktivit projektu formou konzultací a odborné garance správce sítě služeb.
- Účastní se aktivit projektu dle možností a věcného obsahu realizovaných činností.
- Podílí se na výměně zkušeností a záměrů pro úspěšnou realizaci aktivit.
- Může požadovat informace o poznatcích z projektu a shrnující doporučení pro financování a tvorbu sítě sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vzala na vědomí projektové záměry dle příloh 1 a 2 tohoto materiálu a aby schválila prohlášení o partnerství v obou projektech uvedená v příloze 3 tohoto materiálu. Kraj Vysočina tak získá oprávnění být informován o aktivitách projektu týkajících se rozvoje pečovatelské služby na území kraje a zaujímat stanoviska k záměrům jednotlivých poskytovatelů pečovatelské služby na změny způsobu jejího poskytování. Bude možné tak ze strany kraje definovat také, jaká intenzita poskytování terénních služeb v domácnosti klienta je efektivní ve srovnání s pobytovou službou.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor regionálního rozvoje: ORR nemá připomínky k předloženým záměrům, které jsou zaměřeny na aktuální problematiku v sociální oblasti.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* záměr projektu Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II dle materiálu
RK-24-2017-60, př. 1;
* záměr projektu Žít doma dle materiálu RK-24-2017-60, př. 2;
schvaluje
prohlášení o partnerství v projektech Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma dle materiálu RK-24-2017-60, př. 3
Odpovědnost OSV
Termín 31. 7. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz