Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-25

RK-24-2017-25.doc  RK-24-2017-25pr01.doc  RK-24-2017-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-24-2017-25
NázevUzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat .
Kraj Vysočina je investorem stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.
Z aktualizované projektové dokumentace zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o. vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby.
Usnesením 1931/37/2016/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat za cenu v katastrálních územích Helenín, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pančava a Sasov 30 Kč/m2/rok a v katastrálních územích Rančířov a Studénky 20 Kč/m2/rok v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1 a uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1. Usnesením 1136/21/2017/RK rada kraje rozhodla změnit usnesení 1931/37/2016/RK tak, že v materiálu RK-37-2016-39, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Jihlava, Pančava, Sasov, Rančířov a pozemků pod pořadovými čísly 37 a 40 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem
RK-21-2017-34, př. 1.
Vzhledem k tomu, že byla změněna trasa vynucených přeložek vedení VN pro E-ON Distribuce, a.s. a podklady pro přílohu výše uvedeného usnesení vycházely z původní dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla upravena, je nutné změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK odkazující se na přílohu materiálu RK-21-2017-34, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat rozhodnout změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK tak, že materiál RK-21-2017-34, př. 1, se nahradí novým materiálem
RK-24-2017-25, př. 1 zpracovaným podle nového záborového elaborátu.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK tak, že materiál
RK-21-2017-34, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2017-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2018- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz