Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-23

RK-24-2017-23.doc  RK-24-2017-23pr01.pdf  RK-24-2017-23pr02.pdf  RK-24-2017-23pr02a.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-24-2017-23
NázevNávrh záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
Zpracoval H. Strnadová, P. Kolář
Předkládá H. Strnadová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná - změna trasy některých krajských silnic a s tím související převody úseků pozemních komunikací mezi Krajem Vysočina a městem Polná.
Již delší dobu probíhají diskuse a jednání mezi zástupci Kraje Vysočina (dále jen kraj) a města Polná (dále jen město) o možných variantách řešení nevyhovujícího stavu silnice III/34821, na základě kterých vznikla v roce 2016 vyhledávací studie 2 variant možných řešení. Vybraná varianta zahrnuje částečné převedení trasy silnice III/34821 mimo její stávající stopu (viz záznam z jednání ze dne 16. 3. 2017 v materiálu RK-24-2017-23, př. 1). V souvislosti s tím se nabízí možnost provést úpravu konfigurace krajské silniční sítě v centru města Polná.
Po mnoha jednáních je předkládán radě kraje k projednání konkrétní záměr možného řešení:
* Město převezme z vlastnictví kraje do svého vlastnictví úsek stávající silnice II/348 mezi křižovatkou se silnicí II/351 směrem na Přibyslav a křižovatkou se silnicemi II/351 směrem na Dobroutov a III/34821 (v podstatě úsek přes Husovo náměstí v Polné a výjezd z náměstí směrem na Zábornou) s tím, že kraj provede na své náklady opravu obrusné vrstvy tohoto předávaného úseku. Tento úsek se stane místní komunikací.
* Kraj převezme z vlastnictví města do svého vlastnictví místní komunikace vedenou souběžně s autobusovým nádražím. Kraj provede rekonstrukci této místní komunikace a navazujícího úseku stávající silnice III/34821 ke křižovatce se silnicí II/348. Město bude investorem objektů městské infrastruktury (chodníky, podélná pakovací stání, veřejné osvětlení a případné další inženýrské sítě, a ostatní úpravy související s rekonstrukcí). Po rekonstrukci bude tato pozemní komunikace zařazena jako úsek silnice II/348 a II/351 v peáži. Silnice III/34821 bude zrušena.
* Město převezme z vlastnictví kraje do svého vlastnictví úsek stávající silnice III/34821 od křižovatky s místní komunikací souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnici II/351. Tento úsek se stane místní komunikací. Město Polná požaduje opravu formou doplnění podkladních vrstev a provedením asfaltového krytu. Kraj Vysočina nesouhlasí s opravou předávané části silnice III/34821 dle požadavku města. Kraj provede výrazně vyšší investici do přeložky silnice, a to zejména z důvodu požadavku města na vybudování chodníku a parkovacích stání na stávající MK (budoucí přeložce), kdy nebude možno využít stávajících konstrukčních vrstev vozovky, ale bude nutno vybudovat novou kompletní vozovku v zeleném pásu. Na předávané části silnice III/34821 se nacházejí pouze dva sjezdy k rodinným domům na začátku úseku a dle názoru kraje není nutné opravovat zbývající úsek pro silniční dopravu, ale lze jej zachovat pouze pro pěší. O tomto bude ještě vedeno další jednání.
Materiál RK-24-2017-23, př. 2 obsahuje znázornění současné a navrhované konfigurace silniční sítě v řešeném území.
Návrh řešení Stávající ulice Varhánkova neodpovídá svými parametry a zejména trasováním silnici III. třídy. Rekonstrukcí získá tato komunikace šířkové a stavebně technické uspořádání vhodné pro silnici II. třídy. Díky tomu bude možné převést cca 260 metrů silnice II/348 přes Husovo náměstí, včetně problematického šířkově nevyhovujícícho úseku na východním výjezdu z náměstí do sítě místních komunikací města Polná. Stávající silnice III. třídy č. 34821 by tak zanikla a do její stopy by byly přetrasovány silnice II. třídy č. 348 a 351 (v peáži). V části trasy ulice Varhánkova by byla krajská silnice přemístěna na stávající místní komunikaci podél autobusového nádraží a nevyužitá část předána městu. Tímto přetrasováním tak bude možné případnou místní úpravou omezit průjezd Husovým náměstím a zejména z něj vyvést nežádoucí tranzitní dopravu. Realizace rekonstrukce ulice Varhánková je možná v závislosti na průběhu projektové přípravy v roce 2019, odhadované náklady investice činí 10 mil. Kč.
ODSH a OM navrhují vyslovit souhlas s předloženým návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná. V případě souhlasného usnesení budou předloženy samosprávným orgánům kraje na nebližší možná jednání návrhy budoucích darovacích smluv řešících majetkoprávní záležitosti ke stavbám silnic a pozemkům pod nimi.
StanoviskaKSÚSV: Díky této úpravě bude z krajské sítě silnic vyvedeno cca 260 m komunikace II/348 na Husově náměstí včetně velmi úzkého a obtížně udržovatelného úseku v zaústění do ulice Palackého a převedením do sítě silnic II. tříd zcela zrušena silnice III/34821. Tranzitní dopravu tak bude možné vyvést na zrekonstruovanou a vhodnější komunikaci v ul. Varhánkova.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
S návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná dle materiálů RK-24-2017-23 a RK-24-2017-23, př. 2.
Odpovědnost ODSH, OM
Termín 2017- 7- 25
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz