Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-11

RK-24-2017-11.doc  RK-24-2017-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-24-2017-11
NázevNávrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Fialková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNa základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.
V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.
Usnesením č. 1203/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017 schválila rada kraje dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřený mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (dále také Nemocnice ). Tento dodatek řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH), a to s účinností od 1. 7. 2017.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u nemocnice a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2017, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu se smlouvou o nájmu nemovitosti, která byla schválena radou kraje usnesením č. 1203/22/2017/RK.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-23 (materiál RK-24-2017-11, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 209 940 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 173 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 173 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 36 440 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvkové organizace
Termín 25. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz