Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-23

RK-33-2015-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-33-2015-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 určené Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na projekt Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina .
Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále také jen VT ) realizuje od roku 2014 projekt Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ).
Celkové náklady projektu činily 2 379 645,21 Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 110 983,92 Kč. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 2 268 661,29 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP (1 928 362,09 Kč) a 15 % (340 299,20 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.
Usnesením 0388/05/2013/ZK ze dne 17. 9. 2013 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s VT Smlouvu o půjčce ve výši 5 584 700 Kč. Na účet organizace bylo ve třech splátkách zasláno 3 690 000,00 Kč.
Dne 20. 10. 2015 byly na účet kraje připsány finanční prostředky z ROP ve výši 1 630 493,96 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny VT na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou VT v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 630 493,96 Kč poskytnuté ve prospěch VT na projekt Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 630 493,96 Kč s určením pro VT na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 630 493,96 Kč, určené pro Vysočina Tourism na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.

Stanovisko OI:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01190-01.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 630 493,96 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 1 630 493,96 Kč s určením pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 1 630 493,96 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 15. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz