Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-12

RK-33-2015-12.doc  RK-33-2015-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-33-2015-12
NázevUzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku smlouvy o nájmu pozemků.
Kraj Vysočina uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne 21. 10. 2013 nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 2319 a par. č. 2320 oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou, které tvoří dočasný zábor stavby. Platnost nájemní smlouvy byla omezena účinností smlouvy podmíněnou zahájením stavby do 31. 12. 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba nebyla zahájena, pozbyla by nájemní smlouva po 31. 12. 2015 platnosti. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek nájemní smlouvy, ve kterém by byl termín nabytí účinnosti smlouvy stanovený nově na 31. 12. 2017. Uzavření dodatku nájemní smlouvy podmiňuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace změnou výše nájemného z 15,- Kč/m2/rok na 20,- Kč/m2/rok, tj. při pronajaté výměře 39 m2 z 525,- Kč/rok na 780,- Kč/rok. K uplatnění maximální ceny dle platného Výměru MF jsou vázáni pokyny generálního ředitelství.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234 dodatek k nájemní smlouvě č.j. S 15833/2013-OŘ BNO-ÚE ze dne 21. 10. 2013 VS 6398507913 v rozsahu dle materiálu RK-33-2015-12, př.1.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234 dodatek k nájemní smlouvě č. j. S 15833/2013-OŘ BNO-ÚE ze dne 21. 10. 2013 VS 6398507913 dle materiálu RK-33-2015-12, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz