Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-49upr1

RK-32-2015-49upr1.doc
Číslo materiálu49upr1
Číslo jednacíRK-32-2015-49upr1
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2015.
Jedná se o služby, jejichž financování bylo do 30. 9. 2015 zabezpečeno z individuálního projektu kraje, nebo dosavadní objem rozpočtovaných peněz z MPSV a kraje dostatečné financování těchto služeb zatím neumožnil. Jedná se o služby pro osoby zdravotně znevýhodněné, jež jim umožňují setrvat v jejich přirozeném prostředí, případně o služby pomáhající řešit jiné sociálně znevýhodňující situace a jejich financování v tomto roce je bez další dotace z rozpočtu kraje nedostatečné. V roce 2015 se ve financování sociálních služeb projevuje zejména růst nákladů spojený s růstem mezd a konec individuálního projektu kraje. Odbor sociálních věcí u nedostatečně financovaných služeb nejprve využil navýšení dotace z MPSV, po jejím rozdělení znovu vyhodnotil situaci jednotlivých poskytovatelů a navrhuje v nezbytných případech další řešení z rozpočtu kraje.
Objem finančních prostředků potřebný k pokrytí dotací pro zajištění poskytování sociálních služeb NNO a obecních zařízení činí 7 188 200 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-32-2015-49, př. 1.
Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovou změnou na kapitole Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2015 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 188 200 Kč dle materiálu RK-32-2015-49, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvami dle materiálu RK-32-2015-49, př. 2upr1.
Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci nejsou dostatečné zdroje na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, odbor sociálních věcí navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 7 188 200 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 21. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01455 (příloha č. 3).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 188 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 188 200 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 7 188 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-32-2015-49, př. 1;
* uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu RK-32-2015-49, př. 2upr1.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz