Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 32/2015, které se bude konat dne 27.10.2015 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2015
2. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-32-2015-02)
3. Sponzorské příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-03)
4. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-04)
5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-05)
6. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-06)
7. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2015
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-07)
8. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-32-2015-08)
9. Veřejná zakázka Systém pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( S. Měrtlová, P. Pavlinec, RK-32-2015-09)
10. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
    ( I. Šteklová, RK-32-2015-10)
11. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( I. Šteklová, RK-32-2015-11)
12. Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-32-2015-12)
13. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-32-2015-13)
14. Prohlášení o veřejné podpoře k projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020)
    ( I. Fryšová, RK-32-2015-14)
15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
    ( A. Krištofová, RK-32-2015-15)
16. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, RK-32-2015-16)
17. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
    ( L. Seidl, RK-32-2015-17)
18. Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( L. Seidl, RK-32-2015-18)
19. Fond Vysočiny - projekt FV01187.0022
    ( L. Seidl, RK-32-2015-19)
20. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí - změna termínu výstavy
    ( L. Seidl, RK-32-2015-20)
21. Předání pozemku v k.ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-32-2015-21)
22. Darování pozemků v k.ú. Ořechov u Křižanova
    ( P. Kolář, RK-32-2015-22)
23. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
    ( P. Kolář, RK-32-2015-23)
24. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-32-2015-24)
25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
    ( P. Kolář, RK-32-2015-25)
26. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
    ( P. Kolář, RK-32-2015-26)
27. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
    ( P. Kolář, RK-32-2015-27)
28. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-32-2015-28)
29. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
    ( P. Kolář, RK-32-2015-29)
30. Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár
    ( P. Kolář, RK-32-2015-30)
31. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-31)
32. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-32)
33. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-33)
34. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-34)
35. Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-36)
37. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-37)
38. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou III/3518 Měřín, most ev. č. 3518- 1
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-38)
39. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-39)
40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-40)
41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
    ( H. Strnadová, RK-32-2015-41)
42. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-42)
43. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-43)
44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-45)
46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-47)
48. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-48)
49. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-49)
50. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
    ( V. Švarcová, RK-32-2015-50)
51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
    ( E. Horná, RK-32-2015-51)
52. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-32-2015-52)
53. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2015-53)
54. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2015-54)
55. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2015-55)
56. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Lusthausu
    ( E. Horná, RK-32-2015-56)
57. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2015-57)
58. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Roštejnská
    ( E. Horná, RK-32-2015-58)
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-32-2015-59)
60. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
    ( E. Horná, RK-32-2015-60)
61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
    ( K. Ubr, RK-32-2015-61)
62. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
    ( K. Ubr, RK-32-2015-62)
63. Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-32-2015-63)
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
    ( K. Ubr, RK-32-2015-64)
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
    ( K. Ubr, RK-32-2015-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-32-2015-66)
67. Informace o změnách v síti středních škol
    ( K. Ubr, RK-32-2015-67)
68. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-32-2015-68)
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
    ( K. Ubr, RK-32-2015-69)
70. Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
    ( K. Ubr, RK-32-2015-70)
71. Projektová kancelář Kraje Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-32-2015-71)
72. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
    ( I. Fryšová, RK-32-2015-72)
73. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
    ( P. Kolář, RK-32-2015-73)
74. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz