Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-14

RK-32-2015-14.doc  RK-32-2015-14pr01a.pdf  RK-32-2015-14pr01b.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-32-2015-14
NázevProhlášení o veřejné podpoře k projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání podkladů a informací v rámci 2. kola hodnocení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 u projektu Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami, dále jen RUMOBIL ).
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0452/09/2015/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do projektu RUMOBIL a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu ( Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu RUMOBIL dle materiálu RK-09-2015-21, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2015-21, př. 2. ).
1. výzva k předkládání žádostí do programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 byla vyhlášena dne 12. 2. 2015. Proces hodnocení žádostí probíhá dvoukolově. Zjednodušená žádost o podporu projektu RUMOBIL v souladu s pravidly výzvy byla do 1. kola hodnocení předložena dne 13. 4. 2015. Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru programu, jehož jednání proběhlo ve dnech 21. - 22. 9. 2015, postoupil projekt RUMOBIL do 2. kola hodnocení, kde pravidla výzvy požadují dopracovat standardní projektovou žádost v plném rozsahu. Uzávěrka 2. kola hodnocení je dne 27. 11. 2015.
Povinnou přílohou projektové žádosti v rámci 2. kola hodnocení je tzv. State aid declaration dle materiálu RK-32-2015-14, př. 1a (originální znění v anglickém jazyce), resp.
RK-32-2015-14, př. 1b (překlad do českého jazyka). Součástí tohoto dokumentu je též informace o výši rozpočtu Kraje Vysočina v rámci projektu, který činí 219 555 EUR, a o výši spolufinancování kraje, které je ve výši 15 % uznatelných nákladů, tj. 32 933,25 EUR.
Projekt RUMOBIL si klade za cíl zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalézt inovativní řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony.
V případě, že projekt RUMOBIL úspěšně projde 2. kolem hodnocení a bude vybrán k podpoře, bude rozhodnutí o realizaci projektu Krajem Vysočina jako partnerem projektu projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina (práva a povinnosti plynoucí z této mezinárodní spolupráce, finanční prostředky).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina uložit ORR a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti pro 2. kolo hodnocení a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-14, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru dopravy a silničního hospodářství spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti pro 2. kolo hodnocení;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-14, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 27. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz