Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-29

RK-26-2015-29.doc  RK-26-2015-29pr01.doc  RK-26-2015-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-26-2015-29
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Třebíč (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv, které se týkají přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh dvou darovacích smluv na přijetí finančních účelových darů v celkové výši 103 530 Kč určených pro účely vzdělávání. Závazkem obdarovaného je použít darované částky výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovacích smluv obsahují materiály
RK-26-2015-29, př. 1 a RK-26-2015-29, př. 2.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Třebíč proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-26-2015-29, př. 1 a RK-26-2015-29, př. 2.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-26-2015-29, př. 1 a RK-26-2015-29, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz