Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 20/2015, které se bude konat dne 16.06.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2015
2. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
    ( I. Šteklová, RK-20-2015-02)
3. Návrh na poskytnutí věcného daru
    ( I. Šteklová, RK-20-2015-03)
4. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-20-2015-04)
5. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-20-2015-05)
6. Souhlas k provedení opravy nad rámec běžných oprav na předmětu pronájmu pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-20-2015-06)
7. Realizace projektu Off Grid systém Třebíč
    ( P. Pavlinec, RK-20-2015-07)
8. Veřejná zakázka Hlasovací a kamerový systém
    ( P. Pavlinec, RK-20-2015-08)
9. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
    ( Z. Chlád, RK-20-2015-09)
10. Doplnění obsahu na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
    ( M. Hyský, J. Strejček, RK-20-2015-10)
11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II , registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/39.0027
    ( I. Fryšová, RK-20-2015-11)
12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova
    ( I. Fryšová, RK-20-2015-12)
13. Postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
    ( I. Fryšová, RK-20-2015-13)
14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
    ( L. Seidl, RK-20-2015-14)
15. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
    ( L. Seidl, RK-20-2015-15)
16. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
    ( L. Seidl, RK-20-2015-16)
17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
    ( P. Kolář, RK-20-2015-17)
18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Jemnice
    ( P. Kolář, RK-20-2015-18)
19. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Dolní Město
    ( P. Kolář, RK-20-2015-19)
20. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
    ( P. Kolář, RK-20-2015-20)
21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-20-2015-21)
22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-20-2015-22)
23. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Ledeč nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-20-2015-23)
24. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-20-2015-24)
25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-20-2015-25)
26. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-20-2015-26)
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-20-2015-27)
28. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-28)
29. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-29)
30. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-30)
31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-31)
32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1 , úsek č. 1, část 1
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-32)
33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-33)
34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-34)
35. Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-35)
36. Analýza přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-36)
37. Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o vydání stanoviska k záměru prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice
    ( H. Strnadová, RK-20-2015-37)
38. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-20-2015-38)
39. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-20-2015-39)
40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-40)
41. Schválení dodatků ke smlouvám, týkajících se prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-41)
42. Podstatná změna XVI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-42)
43. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-43)
44. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-44)
45. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 5. monitorovací období
    ( V. Švarcová, RK-20-2015-45)
46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
    ( K. Ubr, RK-20-2015-46)
47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
    ( K. Ubr, RK-20-2015-47)
48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
    ( K. Ubr, RK-20-2015-48)
49. Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-20-2015-49)
50. Změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-20-2015-50)
51. Informace o vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
    ( K. Ubr, RK-20-2015-51)
52. Jmenování členů hodnotící komise nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlen
    ( K. Ubr, RK-20-2014-52)
53. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
    ( K. Ubr, RK-20-2015-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zapojení kraje do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
    ( K. Ubr, RK-20-2015-54)
55. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz