Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 19/2014, které se bude konat dne 03.06.2014 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2014
2. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1
    ( P. Kolář, RK-19-2014-02)
3. Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
    ( P. Kolář, RK-19-2014-03)
4. Změna usnesení 1051/21/2013/RK, usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
    ( P. Kolář, RK-19-2014-04)
5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-19-2014-05)
6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-19-2014-06)
7. Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
    ( P. Kolář, RK-19-2014-07)
8. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
    ( P. Kolář, RK-19-2014-08)
9. Koupě pozemku v k.ú. Horní Cerekev
    ( P. Kolář, RK-19-2014-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( P. Kolář, K. Ubr, RK-19-2014-10)
11. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
    ( K. Ubr, RK-19-2014-11)
12. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
    ( K. Ubr, RK-19-2014-12)
13. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
    ( K. Ubr, RK-19-2014-13)
14. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
    ( K. Ubr, RK-19-2014-14)
15. Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
    ( K. Ubr, RK-19-2014-15)
16. Realizace Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých
    ( K. Ubr, RK-19-2014-16)
17. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( K. Lisá, RK-19-2014-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
    ( K. Lisá, RK-19-2014-18)
19. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
    ( H. Strnadová, RK-19-2014-19)
20. Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2014
    ( H. Strnadová, RK-19-2014-20)
21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-21)
22. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-22)
23. Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-23)
24. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., o.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-24)
25. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Třebíč na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-25)
26. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-26)
27. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-19-2014-27)
28. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-19-2014-28)
29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-19-2014-29)
30. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
    ( P. Pavlinec, RK-19-2014-30)
31. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2014-31)
32. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2014-32)
33. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2014-33)
34. Změna zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2014-34)
35. 7. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
    ( S. Měrtlová, RK-19-2014-35)
36. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-19-2014-36)
37. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( E. Horná, RK-19-2014-37)
38. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-19-2014-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny
    ( E. Horná, RK-19-2014-39)
40. Prodloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
    ( E. Horná, RK-19-2014-40)
41. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2014-41)
42. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
    ( I. Fryšová, RK-19-2014-42)
43. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2014-43)
44. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2014-44)
45. EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2014-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
    ( I. Šteklová, RK-19-2014-46)
47. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2013
    ( I. Šteklová, RK-19-2014-47)
48. Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
    ( I. Šteklová, RK-19-2014-48)
49. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
    ( I. Šteklová, RK-19-2014-49)
50. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( Z. Kadlec, RK-19-2014-50)
51. Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
    ( J. Běhounek, RK-19-2014-51)
52. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz