Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-40

RK-19-2014-40.doc  RK-19-2014-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-19-2014-40
NázevProdloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.
Plány odpadového hospodářství ukládá zpracovat krajům § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, cituji:
(2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami. ...
(6) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky.
(7) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (dále též jen POH KV ) byl schválen obecně závaznou vyhláškou kraje č. 1/2004 v červenci 2004. V této vyhlášce je v čl. 2 odst. 2 uvedeno, že plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je zpracován na dobu 10 let. Tento údaj navazoval na podobné časování v nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále též je POH ČR ). Avšak nařízením vlády č. 181/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády o POH ČR, se prodlužuje platnost POH ČR z původních 10 let na dobu do 31. 12. 2014 .
Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje a předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024. Návrh ministerstvo předložilo dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2014. Aktuálně též probíhá proces posuzování vlivů navrhovaného nového POH ČR na životní prostředí dle § 10a až § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen SEA ) - viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP183K.
Návrh řešení Současný Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) sice již částečně nevyhovuje aktuálním potřebám (obsahuje některé zastaralé informace, neaktuální cíle, zásady a opatření, apod.), avšak nebylo by efektivní zahájit práce na novém POH KV, dokud nebude schválen POH ČR, jehož závazná část je pro krajský plán určující. Nový POH KV bude zapotřebí též z důvodu, že stávající dostatečně neumožňuje podporovat výstavbu zařízení na energetické využívání směsného komunálního odpadu (dále též ZEVO ), nicméně nyní není stav národní legislativy ani příprava investic v kraji v takové fázi, že by posečkání se zpracováním nového POH KV mělo výrazně negativní vliv na přípravu ZEVO.
Náklady na nový POH KV nebudou nízké, součástí zadání zpracování musí být i zadání vyhodnocení SEA, organizace zpracování a projednání nového POH KV bude i personálně náročná na krajský úřad. Proto navrhujeme změnu obecně závazné vyhlášky Kraje Vysočina č. 1/2004 vypuštěním omezení časové platnosti na deset let, abychom neefektivně nevydávali prostředky na nový POH KV, dokud vláda neschválí výše uvedené nové nařízení vlády (POH ČR pro období 2015 - 2024).
Z uvedených důvodů navrhujeme radě kraje, aby doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina vydat Obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina, kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu RK-19-2014-40, př. 1.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na jednání č. 3/2014 dne 27. 5. 2014 usnesením doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnu obecně závazné vyhlášky Kraje Vysočina č. 1/2004 tak, aby neměla omezenou časovou platnost.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat Obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina, kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu RK-19-2014-40, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 24. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz