Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-26

RK-19-2014-26.doc  RK-19-2014-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-19-2014-26
NázevPodání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
Zpracoval6 Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. pro: jednání rady kraje č. 19/2014 dne 3. 6. 2014 zpracovali: J. Bína, J. Křížová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina financoval od ledna 2010 do března 2013 část služeb sociální prevence prostřednictvím individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina . Financování služeb (azylových domů a části sociální rehabilitace) je od dubna 2013 do konce roku 2014 zajištěno prostřednictvím individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina II. . V současné době je otevřena výzva pro kraje pro podávání žádostí o finanční podporu, která by umožnila financovat služby sociální prevence od ledna 2015 do konce září 2015.
OSV vycházel při přípravě nového projektu ze zkušeností z realizovaného individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina II. .
OSV nyní zpracoval projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III., který bude předložen nejpozději 30. 6. 2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též OP LZZ) se žádostí o finanční podporu na základě výzvy MPSV ČR k předkládání individuálních projektů č. 05 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Cílem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb sociální prevence, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kraje Vysočina. Zahájení projektu je plánováno od 1. 9. 2014, ukončení je 31. 10. 2015, doba trvání projektu je tedy 14 měsíců. Vlastní financování sociálních služeb bude v souladu s podmínkami výzvy probíhat od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015.
Projekt je rozpočtován do celkové výše nákladů 30 250 000 Kč. V případě, že bude uvedený projekt vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci. Kraj jako žadatel následně prostřednictvím zadání veřejných zakázek uzavře smlouvy s dodavateli sociálních služeb.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje uložila OSV předložení projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.. Základní teze projektu jsou obsaženy v materiálu RK-19-2014-26, př. 1.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. dle materiálu RK-19-2014-26, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 05.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz