Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-22

RK-19-2014-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-19-2014-22
NázevRozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení rady kraje 0242/05/2014/RK ze dne 11. 2. 2014 a usnesení rady kraje 0381/08/2014/RK ze dne 4. 3. 2014 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, ve výši 693 000 Kč, Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, ve výši 1 448 000 Kč, Domovu Jeřabina, příspěvkové organizaci ve výši 1 408 000 Kč a Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, ve výši 952 000 Kč na úhradu mezd a potřebných faktur za období leden a únor 2014. Radou kraje bylo zároveň uloženo, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc zpět na účet kraje po obdržení 1. splátky dotace z MPSV, nejpozději však do 23. 5. 2014. Příspěvkové organizace již tuto povinnost k dnešnímu datu splnily a půjčené finanční prostředky vrátily zpět na účet kraje.
Návrh řešení Protože uvedené příspěvkové organizace vrátily finanční prostředky, které jim byly poskytnuty na úhradu mezd a nezbytných nákladů zpět na účet kraje, navrhujeme radě kraje schválit rozpočtové opatření, kterým by přijaté prostředky od příspěvkových organizací byly převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Prostředky (4 501 tis. Kč) budou převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 501 000 Kč (Domov ve Zboží, příspěvková organizace, ve výši 693 000 Kč, Domov bez zámku, příspěvková organizace, ve výši 1 448 000 Kč, Domov Jeřabina, příspěvková organizace, ve výši 1 408 000 Kč a Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, ve výši 952 000 Kč) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 4 501 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné výpomoci, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na výplatu mezd včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz