Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-21

RK-19-2014-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-19-2014-21
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl
3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni jednotlivých partnerů je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy
1 (MZ1). Ta se skládá ze zprávy o pokroku projektu a z finanční zprávy. Tuto MZ1 předkládá každý partner po ukončení monitorovacího období svému kontrolorovi. Zprávy o pokroku pokrývají část věcného monitoringu, finanční zprávy pak monitoring finanční a jejich přílohou je též soupiska výdajů vynaložených partnerem. Po odsouhlasení dílčích zpráv příslušným kontrolorem je vedoucím partnerem zpracována monitorovací zpráva č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za své projektové partnery), včetně zpracování žádosti o platbu. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy mohou být na účet vedoucího partnera poslány uznané vynaložené finanční prostředky. Na účet vedoucího partnera jsou následně převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013) ve výši 5 % způsobilých výdajů vedoucího partnera a finanční prostředky z ERDF (podíl vedoucího partnera a projektových partnerů). Vedoucí partner je povinen převést neprodleně prostředky z ERDF svým projektovým partnerům dle jejich certifikovaných výdajů.
Dne 21. 5. 2014 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet OP AT-CZ ,
č. ú. : 1200102487/6800 dotace ve výši 34 437,43 EUR (prostředky z ERDF, certifikované za 3. monitorovací období) v rámci projektu SENIOR PLUS .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 34 437,43 EUR a převod finančních prostředků ve výši:
- 21 705,00 EUR (dotace vedoucího partnera z ERDF) na zvláštní účet projektu SENIOR PLUS , č. ú.: 4200338848/6800.
- 12 732,43 EUR na účet projektového partnera 2 (IMC Fachhochschule Krems).
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz z ERDF ve výši 34 437,43 EUR (946 340,58 Kč), které byly připsány na účet kraje dne 21. 5. 2014.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 34 437,43 EUR (946 340,58 Kč).
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz