Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-15

RK-19-2014-15.doc  RK-19-2014-15pr01.doc  RK-19-2014-15pr02.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-19-2014-15
NázevSmlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu.
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace je příjemcem projektu Učitel - mentor . Tento projekt hodlá realizovat společně s partnerem Česká asociace mentoringu ve vzdělávání na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem.
Projekt byl schválen k podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žádost o projekt je evidována u poskytovatele dotace - MŠMT pod evidenčním číslem CZ.1.07/1.3.00/48.0058.
K podpisu smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem potřebuje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, jako jedna ze smluvních stran, doložit souhlas zřizovatele v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Kromě toho požádal poskytovatel dotace doložit souhlas zřizovatele s předložením a realizací projektu.
Rada kraje dne 14. 1. 2014 usnesením 0048/02/2014/RK souhlasila s realizací projektového záměru Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace Učitel - mentor .
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na udělení souhlasů. Jedná se o projektové aktivity, které jsou v souladu s činností vymezenou ve zřizovací listině.
Souhlas bude doložen výpisem usnesení.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s předložením a realizací projektu Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace Učitel - mentor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0058 dle materiálu
RK-19-2014-15, př. 2;
* s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vysočina Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkové organizace, IČO: 75140349 a Českou asociací mentoringu ve vzdělávání, IČO 02171431, dle materiálu RK-19-2014-15, př. 1 za účelem realizace projektu Učitel - mentor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0058.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz