Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-17

RK-17-2014-17.doc  RK-17-2014-17pr01.doc  RK-17-2014-17pr02.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-17-2014-17
NázevMajetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o řešení majetkoprávní přípravy akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , při níž má být uskutečněna rekonstrukce mostu ev. č. 129-003 na silnici II/129 přes potok Trnava v k. ú. Březina u Hořepníku a obci Hořepník. Investorem akce je Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci mají být poskytnuty v rámci dotace z EU. Podmínkou vydání stavebního povolení pro tuto akci je uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků, opravňujících investora k nakládání s částmi těchto pozemků.
Jedním z nich je i pozemek par. č. 481 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Březina u Hořepníku, zapsaným na LV č. 621 pro dané k. ú., jehož vlastníkem je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha. Z projektové dokumentace zpracované Projektovou kanceláří PRIS spol. s r. o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, vyplývá potřeba uzavření nájemní smlouvy na část pozemku par. č. 481, která tvoří dočasný zábor pozemku po dobu stavby o výměře 475 m2 a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na tu část pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku, která tvoří trvalý zábor pozemku o výměře cca 275 m2 a bude stavbou zastavěna nebo zpevněna.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor majetkový radě kraje uzavřít s Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha, smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku o výměře 475 m2 za dohodnutou nájemní cenu 10 Kč/m2/rok na období od 1. 4. 2015 do dne podání návrhu na vklad práva - smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí, dle materiálu RK-17-2014-17, př. 1 a dále uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku spočívající v právu zřízení služebnosti umístění stavby na pozemku dle materiálu
RK-17-2014-17, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít v rámci realizace stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003 mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku a obci Hořepník Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, na straně pronajímatele, nájemní smlouvu dle materiálu RK-17-2014-17, př. 1 za nájemní cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu od 1. 4. 2015 do dne podání návrhu na vklad práva smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí;
* uzavřít v rámci realizace stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-17-2014-17, př. 2., spočívající v právu umístění stavby na cizím pozemku, mezi oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným, a to na část pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku a obci Hořepník.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz