Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-03

RK-17-2014-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-17-2014-03
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany vedoucího partnera projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ , Jihomoravského kraje. Projekt Partner AT-CZ PRO 2013 , registrační číslo M00180, je realizován v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
2007-2013. Kraj Vysočina je v rámci tohoto projektu partnerem číslo 2.
Usnesením č. 1359/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 ( Rada kraje schvaluje znění projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu -
PRO 2013+ dle materiálu RK-28-2010-30, př. 1 ) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ .
Usnesením č. 0438/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč) ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako partnera projektu.
Projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od vedoucího partnera kryje 85 % uznatelných nákladů projektu za 3. monitorovací období od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012. Dotace je poskytována v měně Eur.
Dne 29. 4. 2014 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ , č. ú.: 4200271022/6800, dotace ve výši 12 864 Eur ze strany vedoucího partnera projektu. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o částku 350 532,26 Kč (12 864 Eur).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 350 532,26 Kč (12 864 Eur).
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany vedoucího partnera projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ ve výši 350 532,26 Kč (12 864 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 350 532,26 Kč (12 864 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz