Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-10

RK-14-2014-10.doc  RK-14-2014-10pr01.pdf  RK-14-2014-10pr02.pdf  RK-14-2014-10pr03.pdf  RK-14-2014-10pr04.pdf  RK-14-2014-10pr05.pdf  RK-14-2014-10pr06.pdf  RK-14-2014-10pr07.pdf  RK-14-2014-10pr08.pdf  RK-14-2014-10pr09.pdf  RK-14-2014-10pr10.pdf  RK-14-2014-10pr11.pdf  RK-14-2014-10pr12.doc  RK-14-2014-10pr13.doc  RK-14-2014-10pr14.doc  RK-14-2014-10pr15.doc  RK-14-2014-10pr16.doc  RK-14-2014-10pr17.doc  RK-14-2014-10pr18.doc  RK-14-2014-10pr19.doc  RK-14-2014-10pr20.doc  RK-14-2014-10pr21.doc  RK-14-2014-10pr22.doc  RK-14-2014-10pr23.doc  RK-14-2014-10pr24.pdf  RK-14-2014-10pr25.pdf  RK-14-2014-10pr26.pdf  RK-14-2014-10pr27.doc  RK-14-2014-10pr28.doc  RK-14-2014-10pr29.doc  RK-14-2014-10pr30.doc  RK-14-2014-10pr31.pdf  RK-14-2014-10pr32.doc  RK-14-2014-10pr33.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-14-2014-10
NázevRealizace úspor energie v 11 objektech krajského úřadu - projekty do Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Křížek, E. Jozífek
Předkládá E. Horná, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) na akce realizace úspor energie v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Dne 18. 3. 2014 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 0484/10/2014/RK schválila jedenáct projektových záměrů na akce realizace úspor energií na budovách v majetku kraje. V souladu s tímto usnesením odbor majetkový (OM) zadal zpracování dokumentace v rozsahu nezbytném pro podání žádostí do OPŽP včetně přípravy žádostí Jedná se o objekty, které slouží příspěvkovým organizacím kraje v oblasti školství a zdravotnictví. Budovy vzhledem ke svému stáří a stavu potřebují výraznější údržbu a rekonstrukci (opravy střech, výměny oken a dveří), která je v těchto projektech zahrnuta.
Zpracované žádosti o podporu do nyní vyhlášené LX. výzvy OPŽP (http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/) včetně nezbytných příloh řeší realizace zateplení obvodových zdí a stropu a výměnu výplní oken a dveří apod. Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a nemění výrazně stávající vzhled budov.
Na každý objekt byla zpracována samostatná žádost - organizačně je to pro krajský úřad sice složitější, ale snižují se rizika, která se při zařazení více objektů do jedné žádosti jinak znásobují (např. vyřazení některého z projektů). Do budoucna samostatná evidence přispěje k přehlednější administraci jednotlivých projektů.
Pokud by cena realizace po vysoutěžení byla příliš vysoká, lze přidělenou dotaci odmítnout.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) a OM navrhují, aby Kraj Vysočina, jako vlastník objektů, předložil žádosti o podpory na realizace opatření k úsporám energií z právě otevřené výzvy OPŽP.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout o předložení projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí, jedná se o žádosti:
1. Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova dle materiálu RK-14-2014-10, př. 1.
2. Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-14-2014-10, př. 2.
3. Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská dle materiálu RK-14-2014-10, př. 3.
4. Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 4.
5. Úspory energií - Nemocnice Jihlava - kuchyně s jídelnou dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 5.
6. Úspory energií - Nemocnice Jihlava - pavilon A dle materiálu RK-14-2014-10, př. 6.
7. Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 7.
8. Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 8.
9. Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 9.
10. Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 10.
11. Úspory energií - SŠT Žďár nad Sázavou - učební pavilon dle materiálu
RK-14-2014-10, př. 11.

Součástí obsahu žádostí do OPŽP jsou čestná prohlášení. Proto OŽPZ navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v žádostech (zejména čestná prohlášení uvedená v článku L žádostí dle příloh materiálu RK-14-2014-10).
Součástí každé žádosti do OPŽP je povinná příloha Kumulativní propočet projektu dle materiálu RK-14-2014-10, př. 12. až RK-14-2014-10, př. 22. a Prohlášení o zateplovaných plochách dle materiálu RK-14-2014-10, př. 23. až RK-14-2014-10, př. 33. SFŽP vyžaduje, aby tyto přílohy byly podepsány statutárním zástupcem žadatele.
Kompletní žádosti je nutné předložit na Státní fond životního prostředí ČR nejpozději do 30. dubna 2014.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k materiálu připomínky
OŠMS: souhlasí s předkládaným návrhem budovy ve správě školských příspěvkových organizací budou nadál sloužit ke školským účelům. Zařazení budov do programu bylo konzultováno s OŠMS a OM.
OZ souhlasí s návrhem usnesení.
OE - Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit projektové žádosti akcí realizace úspor energií dle materiálů RK-14-2014-10, př. 1, RK-14-2014-10, př. 2, RK-14-2014-10, př. 3, RK-14-2014-10, př. 4, RK-14-2014-10, př. 5, RK-14-2014-10, př. 6, RK-14-2014-10, př. 7, RK-14-2014-10, př. 8, RK-14-2014-10, př. 9, RK-14-2014-10, př. 10, RK-14-2014-10, př. 11 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2014-10, př. 1 až RK-14-2014-10, př. 33;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektové žádosti dle příloh materiálu RK-14-2014-10 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství a odbor majetkový
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz