Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 14/2014, které se bude konat dne 22.04.2014 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2014
2. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
    ( P. Kolář, RK-14-2014-02)
3. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792
    ( P. Kolář, RK-14-2014-03)
4. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-14-2014-04)
5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-14-2014-05)
6. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
    ( P. Kolář, RK-14-2014-06)
7. Předání pozemků v k.ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-14-2014-07)
8. Změna usnesení 1699/35/2011/RK, 1803/37/2011/RK, 0717/16/2012/RK, 0271/06/2013/RK, 0377/08/2013/RK a 0480/10/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-14-2014-08)
9. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
    ( P. Kolář, RK-14-2014-09)
10. Realizace úspor energie v 11 objektech krajského úřadu - projekty do Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, P. Kolář, RK-13-2014-10)
11. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-14-2014-11)
12. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
    ( E. Horná, RK-14-2014-12)
13. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( K. Lisá, RK-14-2014-13)
14. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
    ( K. Lisá, RK-14-2014-14)
15. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
    ( K. Lisá, RK-14-2014-15)
16. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-16)
17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-17)
18. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-18)
19. Záměr Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financování nákupu techniky v roce 2014
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-19)
20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-14-2014-21)
22. Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
    ( V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-14-2014-22)
23. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby - III. etapa
    ( V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-14-2014-23)
24. Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XVIII
    ( V. Švarcová, RK-14-2014-24)
25. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-14-2014-25)
26. Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
    ( V. Švarcová, RK-14-2014-26)
27. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
    ( V. Švarcová, RK-14-2014-27)
28. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
    ( S. Měrtlová, RK-14-2014-28)
29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-14-2014-29)
30. Dary a příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-14-2014-30)
31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu pr
    ( I. Fryšová, RK-14-2014-31)
32. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
    ( I. Fryšová, RK-14-2014-32)
33. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2014
    ( I. Fryšová, RK-14-2014-33)
34. Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
    ( I. Fryšová, RK-14-2014-34)
35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola technická Jihlava
    ( K. Ubr, RK-14-2014-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
    ( K. Ubr, RK-14-2014-36)
37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
    ( K. Ubr, RK-14-2014-37)
38. Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
    ( K. Ubr, RK-14-2014-38)
39. Změny ve zřizovacích listinách
    ( K. Ubr, RK-14-2014-39)
40. Změna v projektu Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-14-2014-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition
    ( K. Ubr, RK-14-2014-41)
42. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
    ( K. Ubr, RK-14-2014-42)
43. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
    ( I. Šteklová, RK-14-2014-43)
44. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
    ( I. Šteklová, RK-14-2014-44)
45. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-14-2014-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
    ( I. Šteklová, RK-14-2014-46)
47. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-14-2014-47)
48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
    ( I. Šteklová, RK-13-2014-48)
49. Prováděcí smlouva na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury
    ( E. Janoušková, RK-14-2014-49)
50. Dar pro příspěvkovou organizaci
    ( Z. Kadlec, RK-14-2014-50)
51. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz