Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-47

RK-14-2014-47.doc  RK-14-2014-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-14-2014-47
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2002 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem a v roce 2006 s Nitranským samosprávným krajem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
1. Již v roce 2012 se podařilo Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava navázat při organizaci osmnáctého ročníku Soutěže první pomoci spolupráci se Střední zdravotnickou školou Nové Zámky (Nitranský samosprávný kraj). Tato škola se účastnila i 19. ročníku v roce 2013 a zúčastní se i jubilejního 20. ročníku v termínu 18. - 19. 6. 2014.
2. Dlouhodobě udržuje ŠZŠ a VOŠZ Jihlava kontakty s Červeným křížem Dolního Rakouska. Žáci a vyučující SZŠ a VOŠZ Jihlava se již několik let recipročně zúčastňují soutěže první pomoci na různých místech Dolního Rakouska a členové rakouského červeného kříže jsou pravidelnými účastníky Soutěže první pomoci v Mladých Bříštích.
Pro letošní rok jsou potvrzeny tyto společné aktivity:
- Dolnorakouský Obergrafendorf, okres St. Pölten: 20. - 21. 6. 2014; účast žáků a vyučujících zdravotnické školy Jihlava na soutěži první pomoci; akce bude doplněna i s poznáváním kulturních a přírodních kras Dolního Rakouska
- Jihlava - Mladé Bříště: 18. - 19. 6. 2014; účast 2 soutěžních družstev rakouského červeného kříže na 19. jubilejním 20. ročníku Soutěže první pomoci s mezinárodní účastí; akce je zároveň doplněna prohlídkou krajského města Jihlava.
Návrh řešení Na podporu, udržení a další rozvoj výše uvedených aktivit navrhuje OSH radě kraje darovat Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické finanční prostředky ve výši 27 000 Kč dle materiálu RK-14-2014-47, př. 1.
OSH plně podporuje přeshraniční aktivity ŠZŠ a VOŠZ Jihlava směrem k partnerským regionům Kraje Vysočina. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu.
StanoviskaOdbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00978.
Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými regiony schválena částka 7 705 tis. Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu: OŠMS doporučuje poskytnutí podpory a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 27 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO: 00638056, se sídlem: Husova 54, 58601 Jihlava, dle materiálu
RK-14-2014-47, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz